Nya viktningsfaktorer i byggreglerna från 1 september

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 4 juni om en ändring i plan- och byggförordningen som innebär att viktningsfaktorer mellan olika energibärare införs i energikraven i byggreglerna den 1 september i år.

– Det är glädjande att regeringen nu till slut fattat beslut om att införa mer teknikneutrala energikrav i byggreglerna som i betydligt mindre grad styr valet av uppvärmningsform än tidigare. Beslutet sätter punkt för en lång beslutsprocess, egentligen ända sedan 2010 då EU-direktivet om byggnaders energiprestanda kom, som innebar att krav på så kallade nära-nollenergibyggnader behövde införas. Det är trots detta viktigt att fortsätta utvecklingen av energikraven i byggreglerna. Vi hoppas att Boverket och Energimyndigheten inom kort ska få i uppdrag att utreda hur kompletterande energikrav utifrån använd energi i byggreglerna ska formuleras för att sätta än mer fokus på byggnadens faktiska energibehov, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

Reglerna för nära-nollenergibyggnader har införts i två steg, där reglerna i det första steget började gälla den 1 juli 2017. I och med de nu beslutade ändringarna av energikraven i byggreglerna genomförs det andra steget för att uppfylla kravet på nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Den nya definitionen på en nära-nollenergibyggnad innebär att en byggnad ska:

ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög grad kommer från förnybara energikällor uttryckt som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per energibärare som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade”.

Boverket väntas inom kort besluta om de ändringar som krävs i energikraven i Boverkets byggregler, där bland annat viktningsfaktorerna per energibärare kommer att fastställas. De nya kraven kommer att ha en övergångstid på ett år då både de gamla och nya energikraven får tillämpas parallellt. Eftersom dessa regler redan varit föremål för en EU-anmälans-process kommer de inte kunna ändras i förhållande till vad som framgår i EU-anmälan i januari i år. Värdet på viktningsfaktorerna framgår i tabellen nedan:

Energibärare

BBR 26 (gällande)

Viktningsfaktorer i nya BBR som ska träda i kraft 1/9

El

1,6

1,8

Fjärrvärme

1

0,7

Fjärrkyla

1

0,6

Biobränsle (fasta, flytande samt gasformiga)

1

0,6

Olja (fossil)

1

1,8

Gas (fossil)

1

1,8

Regeringen har samtidigt också beslutat om ett undantag från energikraven för byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet och för vilka det finns särskilda skäl för undantag från kraven.

Förordningsändringen i plan- och byggförordningen SFS 2020:433 finns att läsa här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se