Remiss om snabba ändringar av tillståndsprövade verksamheter i samband med Covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 18 maj remitterade regeringen promemorian ”Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19”. Remisstiden var mycket kort. Läs remissvaren här.

Regeringen skriver att: ”pågående situation med global spridning av coronaviruset kräver stora ansträngningar av många aktörer i samhället för att hantera och minska de negativa effekterna av pandemin. Det måste säkerställas att alla adekvata åtgärder kan vidtas för att dels förhindra eller minska spridningen av viruset, dels på bästa sätt ge vård åt de som drabbas av sjukdomen covid-19. De förändrade förutsättningarna och behoven som pandemin orsakar påverkar i vissa fall tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet”.

Tillfälliga brådskande ändringar föreslås tillåtas

I promemorian föreslås tillfälliga ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är att snabbare möjliggöra tidsbegränsade ändringar i befintliga tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter, där behovet av ändring har uppkommit i samband med spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Förslagen innebär att brådskande ändringar ska kunna genomföras tillfälligt i vissa utpekade verksamheter utan att föregås av en tillståndsprövning. Verksamhetsutövare ska kunna anmäla sådana ändringar till tillsynsmyndigheten i stället för att ansöka om tillstånd.

Exempel: lagring av stormfällt timmer och krematorier

Bland annat föreslår regeringen att tillstånd inte krävs om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke. Detta förutsatt att ändringen inte medför betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Även för krematorieverksamhet som har kvicksilverrening krävs inte tillstånd om ändring behövs på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Regeringen föreslår att ändringen ska avse en tidsbegränsad period, längst till och med den 31 december 2020.

Läs remissvaren

Nu har flera remissinstanser lämnat synpunkter på promemorian som finns här på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se