Byggregler för laddinfra, fastighetsautomation och inspektion av uppvärmningssystem

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 30 april om ändringar i plan- och byggförordningen och energideklarationsförordningen för att genomföra det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. De nya reglerna handlar om krav på laddinfrastruktur respektive fastighetsstyrning- och automation i byggreglerna och nya inspektionskrav för uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem. Riksdagen beslutade den 2 april att godkänna den nya lagstiftningen i propositionen Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda (prop. 2019/20:81). I förordningsändringarna kompletteras flera av de nya lagbestämmelserna.

Krav på laddinfrastruktur för elfordon

I en ändring av plan- och byggförordningen har de nya egenskapskraven på byggnader för laddning av elfordon preciserats. Kraven läggs på EU-direktivets miniminivå.

Varje parkeringsplats på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, bostadshus ska vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon. Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.

Kraven gäller dock endast byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet. Kraven gäller inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Boverket väntas under sommaren remittera närmare föreskrifter om egenskapskraven för laddning av elfordon.

De nya kraven på laddinfrastruktur  i plan- och byggförordningen finns att läsa i 10 kap. 20 a-b§§ (SFS 2020:274) .

Nytt regeringsuppdrag om att utreda utökade krav på laddinfrastuktur i byggreglerna

Regeringen har samtidigt gett ett utredningsuppdrag till Boverket att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad.

Boverket ska bland annat redovisa konsekvenser av att införa följande kravnivåer:

 • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser.
 • Installation av laddningspunkter vid 20 procent av platserna.

För byggnader som inte är avsedda för bostäder ska krav på ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser också utredas.

Utredningsuppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 september 2020.  Uppdraget kan du läsa här.

Krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

I lagen om energideklaration för byggnader som träder ikraft den 15 maj 2020 införs nu regler om att uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kilowatt, eller ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt, ska värme- eller kylsystemet regelbundet inspekteras. I samband med inspektionen ska värmegeneratorns respektive luftkonditionerings­anläggningens storlek och verkningsgrad i förhållande till byggnadens uppvärmnings- eller kylbehov bedömas. Rekommendationer om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda ska också lämnas.

Om en sådan byggnad som avses ovan omfattas av kravet på att regelbundet göra en energideklaration, ska inspektionen göras i samband med att energideklarationen upprättas och uppgifterna anges i deklarationen. I annat fall ska inspektionen göras minst vart tionde år och uppgifterna anges i ett särskilt protokoll. Boverket ska föra ett register över dessa protokoll. En inspektion ska göras av en oberoende expert. Ett inspektions­protokoll ska på motsvarande sätt som gäller för en energideklaration föras över elektroniskt till Boverket. 

I den ändring av förordningen om energideklaration för byggnader som beslutades den 30 april anges bland annat vilka byggnader som är undantagna från den de nya inspektionskraven:

 • byggnader där uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystemen omfattas av ett avtal om energiprestanda som kan anses ha motsvarande effekt som en inspektion enligt samma paragrafer,
 • byggnader som har ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 1 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338),
 • bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet, har effektiva regleringsfunktioner och lämnar information när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.

I förordningsändringen framgår att Boverket kommer utfärda närmare föreskrifter om bland annat:

 • vad som avses med nominell effekt och värmegenerator enligt 3 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
 • när en energideklaration enligt 4 § samma lag senast ska vara upprättad,
 • beräkning av total användbar golvarea enligt 5 § första stycket 1 samma lag,
 • vilka referensvärden som ska användas enligt 9 § första stycket 5 samma lag, och
 • vilka uppgifter som utöver de uppgifter som anges i 9 § samma lag ska anges i en energideklaration.

Boverket väntas skicka ut sina nya föreskrifter på remiss under sommaren. 

Ändringarna i förordningen om energideklaration för byggnader finns att läsa i SFS 2020:273 och träder ikraft den 25 maj 2020.

Regeringen väntas också inom kort utfärda nya förordningsregler som möjliggör personcertifiering av de energiexperter som ska utföra inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.

Krav på fastighetstyrning och fastighetsautomation

EU-direktivets krav på att installera system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning införs som ett kompletterande tekniskt egenskapskrav om energihushållning som omfattas av plan- och bygglagens krav (8 kap. 4 § 6 PBL). Kravet innebär att byggnader som inte är avsedda för bostäder, och vars uppvärmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem eller luftkonditioneringssystem eller kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem, och har en nominell effekt på över 290 kilowatt, senast 2025 ska vara utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. De byggnader som har ett sådant system installerat omfattas inte av kravet på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.

I den ändring av plan- och byggförordningen som träder i kraft den 25 maj 2020 definieras ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som följande:  ett system som är driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och möjliggör kommunikation.

De nya kraven om fastighetsstyrning och fastighetsautomation framgår bland annat i 3 kap. 15§ i plan- och byggförordningen, SFS 2020:274. Boverket väntas remittera närmare föreskrifter under sommaren om de nya kraven tillsammans med de övriga nya regler som beskrivs ovan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se