Energiföretagen stödjer nya föreskrifter om redovisning av nätverksamhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige stödjer i sitt remissvar "förslaget till ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet" avseende elnät. Föreningen tillstyrker ändringen och anser den vara väl motiverad.

Förslaget innebär att utnyttjningsgrad föreslås som en lämplig indikator för effektivt nätutnyttjande. Att ersätta indikatorn medellastfaktor med utnyttjningsgrad för beräkning av incitament i intäktsregleringen är positivt menar Energiföretagen. Kopplat till intäktsregleringen är det också positivt att detta införs inför rapporteringen år 2021 (för år 2020).

Definitioner och beräkning av indikatorer

När det gäller utnyttjningsgrad bör övervägas om medelvärdet av ett antal av de högsta dygnsmaxeffekterna från olika dygn ska användas i beräkningen. På så vis minskar risken för slumpmässiga variationer vilket kan bli fallet om den högsta dygnsmaxeffekten under ett kalenderår används, enligt förslaget.

Energiföretagen påtalar också konsekvenserna av att inmatningspunkter inte ingår i beräkningen av indikatorerna och föreslår ytterligare analys av syfte och mål med indikatorerna. För regionnätsföretag bör det övervägas om lokalnätsföretag som är anslutna som kunder borde undantas från beräkningen av indikatorerna.

Läs hela remissvaret här (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se