Energiföretagen tillstyrker förslaget om klimatdeklarationer för byggnader

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen tillstyrker i sitt remissvar till Finansdepartementet att det införs ett regelverk för klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Energiföretagen tillstyrker att det införs ett regelverk för klimatdeklaration vid uppförande av byggnader, men framför dock att eventuella framtida utvidgningar av klimatdeklarations­systemet till hela livscykeln inklusive driftsfasen, behöver övervägas noga. Klimatdeklarationen bygger på de förhållanden som gäller vid uppförandet av byggnaden och det skulle därmed bli spekulativt att inkludera till exempel energianvändningen under hela en byggnads livslängd, som kan vara mellan 50–100 år. Under en så lång tidsperiod hinner energisystemet ändras radikalt och det kan ifrågasättas om det finns något värde av att deklarera sådan spekulativ information.

Den största delen av byggnadens klimatpåverkan kan också kopplas till byggskedet eftersom den svenska uppvärmningen i dag i stort sett är fossilfri och kvarvarande utfasning av fossila bränslen kommer ske de närmaste åren. Den administrativa hanteringen av regelverket blir tillräckligt komplicerad och betungande med att enbart byggskedet omfattas. De svenska koldioxidutsläppen omfattas redan av både EU ETS och höga energi- och koldioxidskatter. Det kan därför ifrågasättas om det finns ett mervärde i ytterligare ett styrmedel.

För det fall att driftsfasen ändå avses omfattas i ett senare skede, förordar vi i stället att energideklarationen för byggnaden kompletteras med en koldioxid-indikator. Eftersom energideklarationen ska förnyas vart tionde år kommer redovisningen av koldioxidpåverkan uppdateras regelbundet vilket tar hänsyn till förändringar i energisystemet och byggnadens energiförsörjning.

När det gäller användningen av klimatdata för energi och bränslen framför Energiföretagen att det är det viktigt att sådan datavägledning tas fram i samråd med energibranschen.

Hela remissvaret finns att läsa här.

Bakgrund om klimatdeklarationer för byggnader

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. Boverket har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att förbereda införandet av ett klimatdeklarationssystem.

Boverket tar nu bland annat fram en databas med generiska klimatdata för byggprodukter/material tillsammans med Trafikverket och Naturvårdsverket och ett register för klimatdeklarationer.

Boverket ska i juni 2020 redovisa ett förslag till regeringen med en plan för utveckling av klimatdeklarationerna som omfattar hela byggnadens livscykel samt föreslå gränsvärden i reglerna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se