Corona - "Lathund" om barnomsorg för medarbetare i samhällsviktig verksamhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För att hindra smittspridning av coronavirus kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. MSB beslutade den 26 mars 2020 om en föreskrift så att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, ska erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Image: Mostphotos

Produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla räknas som samhällsviktig verksamhet. Även infrastruktur för elektroniska kommunikationer omfattas av denna föreskrift.

Ta del av MSB:s information

Vi uppmanar alla medlemsföretag att läsa föreskrift, allmänna råd och annan information som publicerats här av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här finns till exempel bra bilder av processen samt frågor och svar på flera områden.

Observera att det endast är vissa funktioner inom företaget som är att betrakta som prioriterade för att kunna upprätthålla energiförsörjningen. Läs mer i de allmänna råden. Här följer rekommendationer från Energiföretagen:

Att göra nu (före eventuellt beslut om skolstängning)

  • Bedömning om man bedriver verksamhet som enligt MSBFS 2020:3 är samhällsviktig.
  • Bedömning av vilka delar av verksamheten som är prioriterade för att kunna upprätthålla energiförsörjningen enligt 3§1p. MSB exemplifierar detta i allmänna råd (bland annat styrning och övervakning, drift och felavhjälpande underhåll).
  • Notera också möjligheten att inkludera ”stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå”.
  • Identifiera nyckelkompetenser (OBS känslig info, som inte ska lämnas ut till kommun eller annan extern part).

Att göra om/när skolor/förskolor/fritidshem stänger

  • Meddela dessa medarbetare att de behövs, och att de vid behov av barnomsorg ska anmäla detta till skolans/förskolans huvudman (kommun eller friskola). Huvudmannen är skyldig enligt denna föreskrift att erbjuda barnomsorg.
  • En huvudman kan då begära intyg från arbetsgivaren, även om de uppmanas i MSB allmänna råd att lita på verksamhetsutövarens uppgift.
  • Om intyg ändå skrivs så ska inga detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser göras – detta är viktigt av säkerhetsskäl.
  • Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. (MSB:s allmänna råd)

Frågor och svar

Har alla i företaget rätt till barnomsorg om skolor/förskolor stängs?

– Nej. Endast de som företaget identifierat att de behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Det är främst personal som arbetar med drift, övervakning, styrning, underhåll och liknande samt vissa stödfunktioner såsom ledningsfunktioner, IT-support, lokalvård med mera. Se i MSB:s allmänna råd, allra längst ner i dokumentet.

Utgör HR, ekonomifunktioner och andra stödfunktioner verksamhetskritisk personal?

– Troligen inte. Det ska vara "stödfunktioner som verksamheten är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en acceptabel nivå." Se allmänna råd, där sådana funktioner exemplifieras.

En enskild skola i vår kommun har beslutat att stänga ner, även om regeringen eller kommunen inte beslutat om en sådan åtgärd. Vad gäller för de medarbetare som har barn på dessa skolor?

– Om en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fattar beslut om att stänga sådan verksamhet är det den huvudmannen som ska erbjuda omsorg. Huvudmannen ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Vad gäller om skolan/förskolan trots detta inte erbjuder barnomsorg?

– Huvudmannen är skyldig enligt denna nya föreskrift att erbjuda barnomsorg. Upplys dem om denna skyldighet. Är det en kommunal skola så kan man vända sig till kommunen och begära att de uppfyller sin skyldighet. Är det en annan huvudman så får man upplysa denne om skyldigheten. I värsta fall kan man möjligen hota med skadestånd.

Förändras ansvarsläget om regeringen eller en hel kommun beslutar om nedstängning av skolor/förskolor?

– Ja, då blir ansvaret tydligare. Hemkommunen har ett ansvar för alla barn i kommunen som har vårdnadshavare i samhällsviktig sektor. Då har vårdnadshavarna en mycket bättre ställning, oavsett om det är friskola eller kommunal skola.

Gäller dessa frågor endast egen anställd personal? Vad gäller för entreprenörer eller inhyrd personal?

– I föreskriften står att skyldigheten att erbjuda omsorg omfattar ”vårdnadshavare vars arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter” som följer av 3 och 4 §§ i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå. Detta gäller alltså oavsett om personen är anställd eller inhyrd.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se