Historisk årsstämma på distans

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige ställde in årskonferensen Energi 2020 som en konsekvens av coronaviruset Covid-19. Dock genomfördes årsstämman, som varje år behandlar föregående års verksamhet och val till styrelse, valberedning, mm, enligt plan. Eller snarare enligt ny plan, nämligen helt digitalt. Med en viss fördröjning i väntan på resultat av röstning om besluten gick det historiska genomförandet av stämman utmärkt.

Det har tidigare funnits en möjlighet att följa årsstämman och rösta på distans, vilket ett fåtal har gjort. Stämman 2020 var en större utmaning då den genomfördes helt digitalt, med distansröstning för alla ombud, vilket var en ny erfarenhet. Tack vare noggrann förberedelse och välvillig teknik genomfördes den därmed historiska stämman utan några problem.

Efter att ordförande Monica Karlsson, till vardags vd för Halmstads Energi och Miljö, öppnat stämman från hemmaplan, gick ordet över till Energiföretagens kansli i Stockholm. Där ledde Sofia Arkelsten, tidigare moderat riksdagspolitiker stämman, med Energiföretagens vd Pernilla Winnhed som sekreterare och i de flesta fall föredragande. Vi som följde stämman fick även höra valberedningens avgående ordförande Birgitta Resvik presentera valberedningens förslag i samma lokal och revisorns föredrag av revisionsberättelsen, på distans.

– Jag har varit förtroendevald i tjugo år och suttit i riksdagen i tolv men detta är en helt ny erfarenhet för mig. Det känns lite som man är på Radiosporten, konstaterade Sofia Arkelsten.

Året som gick

Pernilla Winnhed föredrog ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse för 2019. Där lyfte hon fram en del politiska skeenden, som ny regering, 73-punktsöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L och Energiöverenskommelsen, som M och KD valde att lämna i slutet av året.

– Jag beklagar verkligen att den breda överenskommelsen föll eftersom vår bransch verkligen är i behov av långsiktiga spelregler, sa Pernilla Winnhed.

Annat som dominerade verksamheten 2019 var nya skatter, framför allt för fjärr- och kraftvärmen, intäktsregleringen och Energiföretagens eget arbete med kompetensförsörjning utveckling av EBR och säkerhetsfrågorna, både arbetsplatsrelaterade, it- och beredskapsrelaterade. Även färdplanerna för fossilfrihet för el och uppvärmning, Samling för elnätskapacitet och arbetet för ökat förtroende, bland annat genom Schysst elhandel och Prisdialogen med Klimatdialogen, var var viktiga delar iverksamheten 2019.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om hantering av överskottet och beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet.

Nya förtroendevalda

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om att styrelsen ska ha tretton ledamöter 2020 (enligt stadgarna 12-14 ledamöter). Monica Karlsson omvaldes som ordförande för föreningen, med Fridolf Eskilsson som ny vice ordförande. Till nya ledamöter valdes Toni Kekkinen, Fortum Sverige AB, Karin Medin, Söderenergi AB, Sammy Tanhua, Skövde Energi AB och Hans Stålnacke, Bodens Energi.

Lämnade styrelsen gjorde Kristina Säfsten, Övik Energi och vice ordförande samt ledamöterna Magnus Jacobsson Skara Energi, Jan Olofzon Alingsås Energi och Ulf Dahlin Energi Försäljning Sverige AB. Även Birgitta Resvik, ordförande för valberedningen lämnade sitt uppdrag, som hon haft sedan föreningen bildades, och Karin Medin lämnade valberedningen eftersom hon nu blir ny styrelseledamot. De tackades samtliga för sin insats av både Pernilla Winnhed och Monica Karlsson.

Till ny valberedning valdes Göran Hult Fortum Sverige AB, Anders Järvelä, Skellefteå Kraft AB, Roger Jansson Åsele Kraft AB, Anna Karlsson Kalmar Energi Elnät AB, Christian Schwartz Mölndal Energi AB och Lena Svensk, Mjölby-Svartådalen Energi AB. Alla utom de två först nämnda omvaldes, liksom revisorerna, både de auktoriserade och lekmannarevisorerna.

Övriga stämmobeslut

Det fanns varken några förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar att behandla. Däremot fick stämman ta del av lekmannarevisorns granskningsrapport av styrelsen efter Energiföretagens bildande, vilken de beslutade om. Medlems- och serviceavgifter togs av stämman enligt styrelsens förslag, precis som serviceavgiften till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Stämman avslutades som sig bör med ordförande Monica Karlsson, som kom in via länken från Halmstad:

– Jag vill tacka för det förnyade förtroendet som ordförande. Jag vill också tacka alla inblandade, både framför och bakom kameran, för att årets stämma har kunnat genomföras på ett så bra sätt, avslutade Monica Karlsson.

De som följde stämman instämde säkert. Likaså i stämmo-ordföranden Sofia Arkelstens slutord:

– Bra jobbat stämman! Tack för ett väl genomfört årsmöte, värdigt Energiföretagen Sverige. 

Se stämman i efterhand. (du måste logga in som medlem)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se