Planeringen av styrel skjuts ett år

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har i samförstånd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), beslutat att skjuta den pågående planeringen av styrel. Syftet är att avlasta kommuner, regioner och länsstyrelser som har en mycket viktig roll i hanteringen av corona-krisen. Planeringen skjuts ett år och startar år 2021.

Med anledning av corona-krisen så skjuts den ordinarie tidplanen för styrels tredje planeringsomgång upp ett år med start i januari 2021. Den situation som uppstått medför en extrem arbetsbelastning för många organisationer. Inte minst inom kommuner, regioner och länsstyrelser är många involverade i det pågående arbetet.

Energimyndigheten bedömer att den förlängda processen kan förbättra möjligheterna för aktörerna att vidta eventuella åtgärder som behövs. Det gäller till exempel utbildningar eller investeringar i tekniska lösningar, för att göra det möjligt att genomföra styrelplaneringen och annan planering för krisberedskap samt civilt försvar.

Styrel och frånkoppling av el i korthet

Styrel är den planeringsprocess där statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag gemensamt tar fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell frånkoppling av el (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas.

Frånkoppling av elanvändning måste ske i ordnade former och kan antingen göras manuellt (MFK) eller automatiskt (AFK). Metoderna tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan större delen av kraftsystemet räddas genom att frånkoppla en mindre del av elanvändningen. Under åren har AFK endast behövt användas vid ett par tillfällen, medan MFK aldrig har tillämpats i Sverige.

Rent praktiskt ger ellagen Svenska kraftnät möjlighet att beordra ägarna av elnät (elnätsföretagen) att frånkoppla en del av elanvändningen, som en sista åtgärd i en krissituation. MFK bör ske genom så kallad roterande frånkoppling, som innebär att elöverföringen under begränsad tid bryts till ett visst område, för att sedan övergå till ett annat område.

Läs Energimyndighetens information om ändrad tidplan här

Mer information om styrel och elbrist på Energimyndighetens webbplats

Läs om styrel och hur manuell frånkoppling går till på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se