Energiföretagen uppmärksammar regeringen på brister i EU:s taxonomi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har skrivit ett brev till regeringen med anledning av de föreslagna delegerade akter som kom i förra veckan från EU-kommissionen angående taxonomiförordningen. Som utkastet från Kommissionen ligger befarar vi att en stor del av den svenska el- och värmeförsörjningen inte kommer kunna klassas som hållbar trots mycket låga co2-utläpp. Det är oroande.

Energiföretagen Sverige är i grunden positiv till att man tydliggör kriterier för hur finansmarknaden ska agera för att klimatmålen ska uppfyllas, men vi delar också den oro som våra medlemmar ger uttryck för, bland annat i denna debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige har med sin i princip fossilfria elmix ett unikt utgångsläge för att nå klimatmålen och kan även hjälpa andra länder med att göra det, men det förutsätter att man inte slår undan benen för den planerbara fossilfria produktionen. Som utkastet från kommissionen ligger befarar vi att en stor del av den svenska el- och värmeförsörjningen inte kommer kunna klassas som hållbar. Det betyder ökade kostnader och en sämre utgångspunkt på energimarknaden inför kommande reinvesteringsbehov och investeringar i nya anläggningar.

Den svenska fossilfria elen är en förutsättning för andra sektorers klimatomställning, vilket de dryga 20-tal färdplaner som inkommit inom ramen för Fossilfritt Sverige visar.  För att möta upp mot detta ökade behov krävs att dagens energisystem ändras i grunden inom de närmsta 20 till 30 åren. Enligt vår färdplan för fossilfri el kommer det krävas investeringar i storleksordningen 600 miljarder kronor i produktionsledet. Samtidigt står vi bakom och förhåller oss till rådande reglering inom de områden som berör energiförsörjningen, t.ex ramdirektivet för vatten och Förnybartdirektivet. Vår samhällssektor har genomfört och kommer att genomföra stora investeringar som gör att man kan leva upp till de krav som ställs i dessa direktiv. Taxonomiförordningen riskerar dock att i efterhand stjälpa förutsättningarna för våra medlemmar att genomföra dessa planer.

Eftersom upplägget av Sustainable Finance-initiativet är sådant att det även påverkar förbrukarna av energin har vi anledning att tro att förslaget kommer att få mycket stor ekonomisk samhällspåverkan. Av denna anledning har Energiföretagen skrivit ett brev till regeringen där vi lyfter fram potentiella konsekvenser för stora delar av vårt energisystem; vattenkraften, kärnkraften, bioenergin och fjärrvärmen. Läs hela brevet här!

Vi avser analysera underlaget på djupet och inkomma med ett remissvar till Kommissionen senast den 18 dec. 

Läs Energiföretagens preliminära bedömning av de första två delegerade akterna under taxonomiförordningen och inspel till Eurelectrics remissvar.

Behöver du hjälp att kunna förklara taxonomin?

Kolla in vår PowerPoint-presentation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se