EU-kommissionen föreslår ”energirenoveringsvågsstrategi”

Publicerat av: Eva Rydegran ·

EU-kommissionen presenterade den 14 oktober 2020 en strategi med målet att fördubbla energirenoveringstakten i EU. Strategin är en del av EU:s ”gröna given-agenda”.

I strategin konstateras att endast ca 1 procent av EU:s byggnadsstock energirenoveras varje år, vilket är för långsamt för att klara målsättningen om klimatneutralitet. Strategin tar upp en lång rad åtgärder där det planeras läggas fram förslag till ny och reviderad EU-lagstiftning som rör både fastighetssektorn och energibranschen, bland annat följande:

  • Minimikrav för energirenovering
  • Minimikrav på förnybar energianvändning i byggnader
  • Åtgärder för att främja spillvärme och förnybar värme och höjt förnybart-mål för uppvärmning och kylning
  • Främjande av fjärde generationens fjärrvärme
  • Utvärdering av att inkludera byggsektorn i EU:s utsläppshandelssystem (ETS)
  • Utvärdering av reglerna för energideklarationer för byggnader resp. energikartläggningar
  • Regler om ”byggnadsrenoveringspass”

– Det är bra att EU-kommissionen har ett brett angreppssätt gällande energirenoveringar som också inkluderar energibranschen och att använda mer spillvärme. Men det finns en risk att vi kan få en ”våg” av detaljregleringar kring hur energirenovering ska gå till som kan bli onödigt kostnadsdrivande för fastighetsägare och boende, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet på Energiföretagen Sverige.

EU-lagstiftningsförslag föreslås läggas fram i de revideringar som planeras presenteras under 2021 gällande EU-direktiven om byggnaders energiprestanda, energieffektivisering, förnybar energi respektive utsläppshandeln. Det föreslås också budgetsatsningar kopplat till bland annat EU:s återhämtningsplan och för forskning och utveckling.

Strategin syftar till att påskynda omställningen för att möta EU:s mål om klimatneutralitet, de cirkulära principerna, hållbarhetsmålen och att förbättra EU:s konkurrenskraft liksom att ge bättre byggnadskvaliteter.

Renoveringsvågsstrategin finns att läsa här och mer bakgrundsmaterial här.

I en bilaga listas en tidsplan för de olika åtgärder som föreslås i strategin. Du kan läsa dem här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se