Förslag om fortsatta skattelättnader med anledning av pandemin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Finansdepartementet presenterade den 28 september ett remissförslag om att företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis, under en begränsad tid, får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi (1994:1776).

Förslaget omfattar företag som inte befann sig i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fått svårigheter under perioden den 1 mars 2020–30 juni 2021.

I lagen (1994:1776) om skatt på energi finns arton olika typer av nedsättningar av skatt som utgör statligt stöd, till exempel den så kallade Norrlandsskattesatsen för energiskatten på el. Enligt dagens regler får sådana skattenedsättningar inte ges till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Exempel på sådana ekonomiska svårigheter är om aktiebolag förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet eller om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran.

Som en följd av de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av covid-19-pandemin beslutade EU-kommissionen den 2 juli 2020 om en förordning (2020/972) som bland annat innehåller en ändring av artikel 1.4 c i den så kallade gruppundantagsförordningen i statsstödsreglerna (GBER). Ändringen innebär att företag som inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 men som försattes i svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 januari 2020–30 juni 2021. Kommissionen har även gjort motsvarande ändring i statsstödsreglernas miljö- och energiriktlinjer (EEAG). I remissförslaget anser man dock att det var först i mars som covid-19-pandemin fick betydande påverkan på svenska företag, vilket gjort att tidsperioden begränsats i förhållande till vad EU-kommissionen tillåter.

Lagförslaget innebär därmed bland annat att elnätsföretag får debitera nedsatt energiskatt på el (t.ex. den så kallade Norrlandsskattesatsen) även om ett företag hamnat i ekonomiska svårigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021. Förslaget är ute på remiss till och med den 30 oktober. Du kan kontakta Erik Thornström på kansliet om du har frågor om eller synpunkter på remissen. Remissförslaget finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se