Remiss om slopad energiskattenedsättning för uppvärmningsbränslen i industrin

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Finansdepartementet har skickat ut ett remissförslag om att i två steg slopa den energiskattenedsättning som finns för uppvärmningsbränslen i industrin. Det föreslås också att råtallolja som används i kraftvärmeverk ska beläggas med samma skattesatser som fossila bränslen.

Förslagen i remisspromemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer, utgår främst från vad som aviserades i budgetpropositionen för 2021. Förslaget innebär att energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet (dock inte för förbrukning i skepp eller båt).

Förslaget innebär även att fjärrvärmeföretagens ”industriavdrags”-möjlighet gällande energiskatten slopas i två steg. Det betyder fjärrvärmeföretags återbetalning av energiskatt inte längre kommer medges för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål. I och med den föreslagna biooljeskatten för grödebaserade biooljor från och med den 1 januari 2021 kommer även återbetalningsmöjligheten gällande energiskatten för dessa bränslen vid industrileveranser därmed också slopas från och med 2022.

Sådan bränsleförbrukning som har fullständig befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter berörs inte av förslaget.

Förändringarna föreslås genomföras i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022. Det innebär också att fjärrvärmeföretags återbetalningsmöjlighet kommer att förändras i två steg.

I promemorian föreslås även att råtallolja som förbrukas för framställning av värme i annan kraftvärmeproduktion än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet ska energiskatt tas ut med ett belopp som motsvarar 100 procent av den energiskatt och 91 procent av den koldioxidskatt som tas ut på fossil eldningsolja för uppvärmningsändamål.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och den 1 januari 2022. I dag används inte råtallolja i fjärrvärmebranschens kraftvärmeverk. Förslaget har dock principiell betydelse eftersom det innebär att biobränslen beläggs med koldioxidskatt, vilket Energiföretagen generellt är kritiska till.

Skatteförslagen beräknas inbringa 600 miljoner i ökade skatteintäkter från och med 2022 och är en del i januariavtals-partiernas gröna skatteväxling.

Remisstiden pågår till och med den 11 januari. Har du synpunkter inför Energiföretagens remissvar kan du kontakta Erik Thornström på kansliet.

Finansdepartementets remissförslag finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se