Åtgärder i elnätstarifferna räcker inte för att lösa lokal kapacitetsbrist

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen tror inte att lokaliseringssignaler i elnätstarifferna i någon större utsträckning kan bidra till att lösa lokala kapacitetsbrister. Det är ändå positivt att Energimarknadsinspektionen, Ei försöker ta fram verktyg som skulle kunna användas om inga andra metoder har lyckats. Det är slutsatsen i Energiföretagens remissvar på Ei:s PM 2020:03 ”Lokaliseringssignaler i elnätstariffer”.

För att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av elnätet måste prissignaler från överliggande nät få påverkan på tarifferna i underliggande elnätsnivåer, så att korrekta prissignaler kan nå ända fram till slutkunderna. Så skriver Ei i sitt förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) i PM 2020:03 ”Lokaliseringssignaler i elnätstariffer”.

Ei föreslår att det införs en specifik undantagsbestämmelse i ellagen som möjliggör lokaliseringssignaler där det behövs för att främja ett effektivt nätutnyttjande. Lokaliseringssignaler innebär att kundernas tariffer tillåts variera och spegla vad det kostar att använda elnätet vid olika tidpunkter och i olika delar av nätet. Elnätsföretagen ska då kunna dra nytta av kundernas flexibilitet och betalningsvilja så att näten används mer effektivt, enligt Ei.

Flera alternativ behövs

Energiföretagen är eniga med Ei om att elnäten ska användas på ett effektivt sätt. Det bör dock påpekas att även med möjligheten till lokaliseringssignaler i nättarifferna under en begränsad tid så behöver nätförstärkningar göras, även om de kan senareläggas, menar Energiföretagen.

För att komma till rätta med kapacitetsbegränsningarna i elnäten behöver investeringar göras. Eftersom det kan ta tid på de högre spänningsnivåerna och för att inte behöva utrangera anläggningar som inte har uppnått sin ekonomiska livslängd, behövs andra alternativ för att använda elnäten effektivt tills de nya elnätsanläggningarna är på plats.

Positivt i grunden – tveksamt för kunden

Energiföretagen tror sammantaget inte att förslaget i någon större utsträckning bidrar till att komma till rätta med lokala kapacitetsbrister. Det är ändå positivt att Ei försöker ta fram verktyg som skulle kunna användas om inga andra metoder har lyckats. Det är svårt att ta ställning till förslaget eftersom det är otydligt hur tariffer med lokaliseringssignaler skulle konstrueras.

Förslaget är till sist tveksamt ur ett kundperspektiv, menar Energiföretagen, eftersom kunderna behandlas olika av orsaker som kunderna inte själva kan påverka. Det bör också undersökas mer ingående om förslaget är förenligt med EU-rätten. Är det förenligt med EU-rätten kan det möjligen övervägas om det skulle kunna införas, så länge som det är en möjlighet och inte tvingande.

Läs Energiföretagens remissvar här

Läs Ei:s lagändringsförslag här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se