Helhetsgrepp kring omställning av transportsektorn saknas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Budgetpropositionen innehåller en rad förslag som syftar till att påskynda såväl elektrifiering som en övergång till biodrivmedel. Förslagen är välkomna men Energiföretagen saknar det helhetsgrepp kring omställningen av transportsektorn som de tidigare utlovade initiativen elektrifieringskommissionen och elektrifieringsstrategin hade kunnat ge. Energiföretagen har sedan länge efterfrågat en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

I regeringens budgetproposition återfinns en rad förslag som syftar till att påskynda såväl elektrifiering som en övergång till biodrivmedel.

- Var och en av satsningar är välkomna och nödvändiga för att vi ska komma en aning närmare målet om 70 procents minskning av transportsektorns utsläpp till 2030 som riksdagen har satt upp, säger Sara Emanuelsson ansvarig för fossilfria transporter på Energiföretagen Sverige. Men det är egentligen få nyheter; skärpningarna av reduktionsplikten och bonus-malus var exempelvis väntade.

- Att understödja en elektrifiering av tunga fordon genom att främja laddpiloter är en avgörande pusselbit, men fortfarande saknar vi det helhetsgrepp kring omställningen i transportsektorn som de sedan tidigare utlovade initiativen elektrifieringskommissionen och elektrifieringsstrategin hade kunnat ge. Energiföretagen har sedan länge efterfrågat en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn, avslutar Sara Emanuelsson.

Mer om de olika initiativen

För den tunga trafiken föreslår regeringen ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och 550 miljoner kronor för 2022 för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Stödet ska bland annat kunna ges till regionala elektrifieringspiloter, där kommuner och företag etablerar försöksprojekt för elektrifierade transporter. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Likaså genomförs en satsning på fossilfritt flyg. Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg, varför det också tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och ytterligare 50 miljoner under 2022.

För att driva på mot ett utbyte av personbilsflottan finns sedan ett par år det s.k. bonus-malussystemet, som ger bonus vid inköp av de mest miljövänliga bilarna och fordonskattetillägg (malus) på de mest utsläppande under tre år. Det högsta bonusbeloppet, som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid, kommer höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor. För att öka incitamenten att välja laddhybridbilar med låga koldioxidutsläpp och begränsa kostnadsökningen för klimatbonus kommer regeringen att sänka koldioxidgränsen för bonus från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer då uppgå till omkring 45 000 kronor. Likaså förstärks malus-delen. Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige, vilket har varit ett problem. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021.

Eftersom majoriteten av fordonen på våra vägar över överskådlig tid kommer att vara bensin- och dieseldrivna är reduktionsplikten som lanserades 2018 sedan ett av de viktigaste styrmedlen för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn. Reduktionsplikten syftar till att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel och sedan systemet infördes har det väntats på besked om hur kvoterna skulle skärpas efter 2021. Den nu aviserade inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022.

Regeringen föreslår vidare att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs i budgeten för 2021 för detta ändamål. Regeringen har remitterat Biogasutredningens betänkande (SOU 2019:63) och avser att återkomma med förslag på området. Utredningen föreslår bland annat mål för svensk produktion av biogas och olika former av stöd för produktion av biogas.

Härutöver föreslås Energimyndigheten få i uppdrag att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja vissa biodrivmedels­anläggningar. Regeringen och ett antal färdplaner inom Fossilfritt Sverige identifierar biodrivmedel som centralt i omställningen och att det därför är problematiskt att nära 85 procent av svensk efterfrågan på biodrivmedel importeras trots att Sverige har goda resurser att förse en större del av sin efterfrågan. För att utöka analyskapaciteten till detta uppdrag föreslås Energimyndigheten tillföras 5 miljoner kronor 2021.

Ta del av hela budgeten på regeringens hemsida.

Ta del av vår summering av samtliga energirelaterade poster i budgetpropositionen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se