Svk pausar elmarknadshubben

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet. Energiföretagen beklagar de många förseningarna som inneburit mycket arbete för såväl Svk som branschen, samtidigt som framtiden för både hubben och den elhandlarcentriska modellen är fortsatt oklar.

Svk skriver på sin hemsida att det under rådande omständigheter inte är motiverat att fortsätta utveckla hubben då vi sannolikt inte har en ny lag på plats förrän om tidigast två år. Läs vidare på Svk:s hemsida.

Vidare i budgetpropositionen framgår att den kommande propositionen om elmarknadshubben inte ska baseras på en elhandlarcentrisk modell. Först när hubben är i drift ska man återkomma till om och hur en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.

- Det är beklagligt att Regeringskansliets beslut om elmarknadshubb och ny marknadsmodell dragit ut på tiden, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen. I flera år har aktörerna på marknaden befunnit sig i ovisshet utan klara besked om regeringens genomförande av det lagförslag som Energimarknadsinspektionen presenterade 2017. Det har lagts åtskilliga resurser, både personella och materiella, av såväl Svenska kraftnät som aktörerna i branschen. Den senaste budgetpropositionen ger dessvärre tvetydiga besked om framtiden och även om Svenska kraftnät nu pausar sitt arbete har vi fortsatt frågan hängandes över oss: Vad ska hubben omfatta och vilken marknadsmodell ska vi ha på sikt?

Ur: Prop.2020/21:1 Utgiftsområde21 (s. 34): "Regeringens arbete för att utveckla elmarknaden är viktigt för den ökade elektrifieringen av samhället. Regeringen har under en längre tid arbetat för att öka kund-aktiveten på elmarknaden. En del av detta arbete är att förenkla informations-hanteringen av elkundernas uppgifter som rör avtal och elförbrukning. Fokus för regeringens arbete är att få en elmarknadshubb för informations-och datautbyte på elmarknaden på plats och att säkerställa en säker driftstagning av hubben inom en snar framtid. Regeringen avser därför att återkomma med en proposition under 2021 med förslag till reglering av elmarknadshubben. När elmarknadshubben är i drift åter-kommer regeringen när det gäller om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare."

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se