Energinytt i regeringens vårändringsbudget

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterade den 15 april sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget med bland annat förslag om ytterligare medel för solcellsstöd till privatpersoner, medel för länsstyrelsernas samordning av energi- och klimatarbete samt för stöd till eldrivna lastbilar.

Ytterligare anslag för solcellsstöd till privatpersoner

Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor tillförs för investeringsstödet till solceller. Intresset för att installera solceller har varit större än väntat och när investeringsstödet för solceller stoppades den 7 juli 2020 blev många bidragsansökningar avslagna i brist på tillgängliga medel. För att möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd får ta del av stödet uttalar regeringen att en lösning behöver tas fram, om det är möjligt givet frågans komplexitet.

Investeringsstödet för solceller ersattes den 1 januari 2021 av en skattereduktion för installation av grön teknik, som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Anslag till länsstyrelsernas samordning av energi- och klimatarbete

Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor tillförs för det lokala och regionala energi- och klimatarbetet för klimatomställningen. Syftet är att länsstyrelserna ska kunna upprätthålla arbetet med att samordna och leda det regionala klimatarbetet.  Finansiering sker genom att anslaget för klimatinvesteringar minskas med motsvarande belopp.

Omfördelning av anslag för att stödja eldrivna lastbilar

Anslaget för infrastruktur för elektrifierade transporter minskas med 100 miljoner kronor i syfte att finansiera en ökning av anslaget för Klimatpremier för att kunna ge stöd till eldrivna lastbilar. Omfördelningen görs för att stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon ska få genomslag.

Elsäkerhet integreras med energipolitiken

Elsäkerhetsverkets förvaltningsanslag föreslås i vårbudgeten flyttas från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap till utgiftsområde 21 Energi. Motivet anges vara att elsäkerhetsfrågor och arbete med elektromagnetisk kompatibilitet är en integrerad del av energipolitiken. Regeringen anser därför att det är av vikt att frågor om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet inkluderas i energipolitiska sammanhang.

Regeringens vårbudget kan läsas här och vårsändringsbudgeten här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se