Enkät till elnätsföretagen om normprislistan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som en del i arbetet mot en förnyad reglering av elnätsavgifterna ska en nystartad grupp hämta in elnätsföretagens syn på normvärdeslistan. Normvärdesgruppen, som den kallas, ska därför i närtid skicka ut en enkät till medlemsföretagen. Branschens synpunkter ska tas upp i dialog med Energimarknadsinspektionen, Ei.

I korthet handlar arbetet om att genomlysa den normvärdeslista som Ei använder sig av i regleringsmodellen. Normvärdeslistan ligger till grund för att beräkna nuanskaffningsvärdet för det elnät som elnätsföretagen äger.

Gruppens uppdrag är att samla in information, från företagen som ingår i gruppen, men också via en enkät som går ut till alla elnätsföretag. Det ska identifiera kategorier där företagen upplever att normvärdena inte återspeglar kostnaderna för att investera i olika anläggningsdelar. I uppdraget ingår också att hitta eventuella strukturella och systematiska fel kopplade till normvärdeslistan och förslag på förbättringar.

Klart i juni – dialog senare i höst

– Det är en mycket bra chans att via enkäten framföra synpunkter på regleringsmodellen och normvärdeslistan. Gruppen ska sammanväga branschens åsikter och analysera resultatet för att på sikt kunna få en normvärdeslista som bättre stämmer överens med verklig anförskaffningskostnad. Det är ett viktigt arbete för att ge elnätsföretagen så rätt styrsignaler som möjligt och möjliggöra smarta investeringar i näten med rimlig avkastning, säger Erik Bengtsson från E.ON Energidistribution som håller i gruppen.

Normvärdesgruppen består av sex elnätsföretag och representant från Energiföretagen Sverige. Resultatet ska enligt plan vara klart 16 juni 2021. Extra tid finns till fördjupande frågor och vidare diskussion under augusti och september. Dialog kan därefter i oktober inledas med Ei.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se