Fri tilldelning av utsläppsrätter till vissa bioenergianläggningar slopas

Publicerat av: Eva Rydegran ·

EU-kommissionen beslutade den 25 februari att inte ge fri tilldelning av utsläppsrätter till 49 svenska bioenergianläggningar inför den nya handelsperioden i utsläppshandeln som startar i år.

Till följd av EU-beslutet från i februari att slopa fri tildelning av utsläppsrätter till vissa bioenergianläggningar, beslutade regeringen den 1 april om en följdändring i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser. Det medför i sin tur att Naturvårdsverket nu kommer att fatta beslut om att neka fri tilldelning till dessa anläggningar.

EU-kommissionens beslut berör så kallade in-optade bioenergianläggningar

EU-kommissionens kriterier för att utesluta dessa 49 anläggningar från fri tilldelning av utsläppsrätter har varit att de inte redovisat några fossila utsläpp under referensperioden 2014–2018 och att de har varit i drift. Detta berör således anläggningar som omfattats av den svenska opt-in av bioenergianläggningar samt av små anläggningar med mindre installerad effekt än 20 MW som ingår i ett fjärrvärmenät med sammantaget installerad effekt större än 20 MW. Denna opt-in av svenska fjärrvärmeanläggningar har gällt sedan utsläppshandeln startade 2005.

EU-kommissionens beslut berör 45 fjärrvärmeanläggningar (beslutet finns att läsa här). De övriga svenska anläggningar som berörs finns främst i skogs- och trävaruindustrin. Därutöver finns två finska bioenergianläggningar som också utesluts från fri tilldelning.

EU-kommissionen hänvisar i sitt beslut till att anläggningar som uteslutande använder biomassa undantogs genom en ändring i direktivet om handel med utsläppsrätter 2009. EU-kommissionen menar att dessa regler började tillämpas den 1 januari 2013 och då fastställdes ett nytt tillämpningsområde för utsläppshandelssystemet, även när det gäller tidigare införande på unilateral grund (dvs. genom opt-in). Det kan dock konstateras att detta motiv är motsägelsefullt eftersom de aktuella bioenergianläggningarna godkändes för fri tilldelning av utsläppsrätter inför den förra handelsperioden som avslutades 2020, då direktivrevideringen var beslutad redan då.

Energiföretagen Sverige ifrågasätter grunderna för EU-kommissionens beslut

Att EU-kommissionen planerade att utesluta de aktuella bioenergianläggningarna kom upp mycket sent i processen med besluten om tilldelning av utsläppsrätter inför handelsperioden som startar 2021. När vi från Energiföretagen Sverige fick vetskap om ifrågasättandet från EU-kommissionen skrev vi i slutet av december 2020 ett brev till EU-kommissionen där vi bland annat tog upp att uteslutandet av dessa anläggningar riskerar att ge incitament för att återgå till en viss användning av fossila bränslen för att få del av fri tilldelning av utsläppsrätter. EU-kommissionen vidhöll dock sin uppfattning i frågan i ett brevsvar till oss i januari. Från Energiföretagen har vi under vintern också haft en dialog med Naturvårdsverket och Miljödepartementet som delat vår uppfattning om att den fria tilldelningen till dessa anläggningar borde funnits kvar.

Vad händer nu?

Regeringen beslutade den 1 april om en följdändring i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser (SFS 2021:247) som medför att Naturvårdsverket nu kommer fatta beslut om att neka fri tilldelning till dessa anläggningar. Detta kan förväntas ske före sommaren. Vi försöker också få klarhet i EU-kommissionens tolkningar gällande kriterierna för att kvalificera som en ”ny anläggning” inom utsläppshandeln.

Därutöver har Naturvårdsverket aviserat att man avser att se över svenska opt-in av fjärrvärmeanläggningar med anledning av EU-kommissionens beslut, och sannolikt kommer lämna ett förslag om detta till Miljödepartementet under våren. Detta förslag väntas remissbehandlas av Miljödepartementet senare i vår.

Från Energiföretagen Sverige anser vi att inga ytterligare ändringar av svensk opt-in bör ske under tilldelningsperioden 2021–2025 för att inte skapa ytterligare osäkerhet för berörda anläggningsägare. Därutöver pågår nu en omfattande revidering av hela EU:s energi- och klimatlagstiftning där även omfattande revideringar av utsläppshandeln väntas till sommaren, bland annat väntas förslag om att inkludera även bebyggelsen i utsläppshandeln, dvs. enskild uppvärmning. Detta innebär att Sverige bör vara försiktig med att nu göra ensidiga svenska ändringar i utsläppshandeln.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se