Stora administrativa regeländringar föreslås i lagen om skatt på energi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen överlämnade den 23 november en omfattande proposition (986 sidor!) med förslag till ändringar för att genomföra EU:s reviderade punktskattedirektiv ((EU) 2020/262) till riksdagen. Bland annat införs fem nya kapitel i lagen om skatt på energi.

Ändringarna innebär främst att flyttningar av vissa varor, däribland energi, som har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska datoriseras och hanteras i det datoriserade systemet EMCS. De EU-gemensamma målen för det datoriserade systemet EMCS tar sikte på att skydda medlemsländernas och företagens finanser samt att förenkla handeln för företagen. Därigenom är ambitionen att myndigheternas förutsättningar för kontroll förbättras och att företagens hantering ska underlättas.

Fem nya kapitel – ikraftträdande vid två tidpunkter

Fem nya kapitel i lagen om skatt på energi föreslås (4a kap–4 e kap.) och omfattande ändringar i flera av de övriga kapitlen. Bland annat föreslås nya regler i lagen om skatt om energi om:

  • flyttningar under uppskovförfarandet
  • dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet
  • distansförsäljning
  • förfarandet för beskattade varor
  • dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor
  • modernisering av bestämmelserna om vem som får överklaga beslut

Ändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 13 februari 2023. Motivet till ikraftträdandet mitt i en månad anges vara att EU:s reviderade punktskattedirektiv träder i kraft detta datum.

Vad gäller den praktiska effekten av det föreslagna ikraftträdande­datumet mitt i en månad bedömer regeringen att den blir mycket liten eftersom det sker mycket få materiella ändringar i de bestämmelser som gäller för aktörer som i dag redovisar skatt för redovisningsperioder. De nya bestämmelserna om registrering som distansförsäljare, certifierad mottagare och certifierad avsändare föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2023.

Ny lag om EU:s punktskatteområde

Propositionen innehåller därutöver omfattande ändringar i annan punktskattelagstiftning och en ny lag som anger vad som avses med Europeiska unionens punktskatteområde som det hänvisas till i lagen om skatt på energi.

Propositionen Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:61) kan i sin helhet läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se