MSB begär underlag om riksintresse inom energiförsörjningen från energiföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap, MSB, begär in underlag för beslut om riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del inom området energiförsörjning. Det är bättre ur ett säkerhetsperspektiv att energiföretag direkt kontaktar sin länsstyrelse (som fått samma remiss) och anger vilka anläggningar som kan vara viktiga i detta avseende. Det går också bra att rapportera direkt till MSB.

Foto: Mostphotos

Energiföretagen Sverige har kontaktats av MSB som vill ha in information om anläggningar som är av riksintresse för totalförsvarets civila del inom energiförsörjningen. Vi har tillsammans med MSB kommit överens om att medlemsföretagen kan vända sig till sin länsstyrelse eller direkt till MSB med informationen.

Svar senast 9 juni

Informationen ska vara länsstyrelsen eller MSB tillhanda senast den 9 juni 2021. Ett exempel på anläggning som torde omfattas är kabeln till Gotland, skriver MSB.

Detta handlar det om

MSB ger bland annat denna bakgrund till vilken information det handlar om, som också specificeras i detalj i en bilaga till MSB:s informationsbrev:

”Totalförsvarets civila delar utgörs av verksamheter utförda av civila aktörer under, eller i förberedelse för, höjd beredskap. Verksamheterna är nödvändiga för att nå målsättningen med civilt försvar som innebär att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

I de fall verksamheterna är beroende av existerande eller framtida anläggningar som innebär avsevärda svårigheter att omlokalisera, och de direkt eller indirekt är viktiga för en betydande del av Sveriges befolkning så är berörda mark- och vattenområden av stor nationell betydelse.

För att ett specifikt mark- eller vattenområde ska bedömas kunna vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar ska samtliga angivna kriterier vara uppfyllda.”

Instruktioner i informationsbrev från MSB – kontakta oss

MSB har bedömt att den samlade informationsmängd som hämtas in till myndigheten i detta ärende med största sannolikhet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).

I detta informationsbrev anger MSB hur informationen kan överlämnas på ett säkert sätt.

Frågor kan tas med Emma Johansson, tel växel 08-677 25 00, emma.johansson@energiforetagen.se