Svar på EU-konsultationer om förnybart- och energieffektiviseringsdirektiven

Publicerat av: Eva Rydegran ·

EU-kommissionen har haft omfattande konsultationer ute, med många detaljfrågor inför de aviserade revideringarna av förnybart- och energieffektiviseringsdirektiven som ska presenteras till sommaren. Energiföretagen har nu skickat in svar på dessa.

Energiföretagen stödjer höjda klimatmål till 2030 och anser att fokus bör vara på att skärpa och bredda EU ETS (till exempel till byggnader och sjöfart mm) men anser inte att det är motiverat att ytterligare höja energieffektiviserings- och förnybart-målen. Vi är också emot bindande sektorsmål för förnybart-andel i uppvärmningen och på byggnadsnivå eftersom det är en ineffektiv åtgärd i förhållande till generella ekonomiska styrmedel som EU ETS och koldioxidskatt.

Generellt anser Energiföretagen att det är för tidigt att se över förnybartdirektivet eftersom implementeringen fortfarande pågår av den senaste revideringen som beslutades 2018, bland annat vad gäller hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Vi anser dock att det kan finnas kompletteringar och justeringar som kan göras, där vi bland annat lyfter behovet av kortare tillståndsprocesser som en förenklingsåtgärd.

Vi är emot en översyn av tredjepartstillträdesreglerna för fjärrvärme och hållbarhetskriterierna för bioenergi, eftersom det redan införts omfattande regler i dessa delar i den senaste revideringen av direktivet 2018. Att införa ytterligare regler om tredjepartstillträde i fjärrvärmen skulle också vara en missriktad åtgärd utifrån direktivets syfte och skulle i stället driva ökade regleringskostnader. Vi är dock positiva till främjandeåtgärder för att tillvarata lågvärdig spillvärme, till exempel från datahallar med mera.

Energiföretagens konsultationssvar om översynen av förnybart-direktivet finns att läsa här.

Konsultationen om översyn av energieffektiviseringsdirektivet

Vad gäller översyn av energieffektiviseringsdirektivet anser vi även att detta är för tidigt eftersom implementeringen fortfarande pågår av den senaste revideringen som gjordes 2018.

Vi anser att flexibiliteten i artikel 7 om det årliga energisparbetinget bör behållas och att man inte ska tvinga medlemsstaterna att använda sig av kvotpliktssystem för energieffektivisering, som vi anser är ett ineffektivt styrmedel. Fokus bör i stället läggas på att vidareutveckla informations- och rådgivningsstyrmedel som kan komplettera generella styrmedel som energibeskattningen.

Som förenklingsåtgärder lyfter vi bland annat behovet av bättre samordning av konsumentinformationskraven i energieffektiviserings- och förnybart-direktiven gällande värme och kyla. Individuell mätning av värme på lägenhetsnivå tar vi upp som en kontraproduktiv reglering i dagens direktiv. Vi framför också att det är rimligt att inkludera spillvärme från datahallar och annan lågvärdig spillvärme i direktivets artikel 14 som syftar till att främja effektiv värme och kyla.

Här kan du läsa Energiföretagens konsultationssvar om översynen av energieffektiviseringsdirektivet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se