Synpunkter på Särskilt investeringsutrymme för elnätsföretag

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen tillstyrker promemorian ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet”. Lokala flaskhalsar i elnätet och en ökad elektrifiering i samhället visar att fortsatta investeringar i Sveriges elnät är nödvändiga.

Energiföretagen tillstyrker promemorian ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet”.

Energifäretagen skriver i remissvaret att det är positivt att en lösning har identifierats som underlättar för elnätsinvesteringar. Utmaningarna med kapacitetsbrist i vissa delar av landets elnät, förväntan om god leveranssäkerhet och en elnätsverksamhet som stödjer samhällsutveckling innebär ofrånkomligen att elnätsinvesteringar är nödvändiga.

Analyser och bedömningar av den pågående omställningen av energisystemet pekar entydigt på detta investeringsbehov och att åtgärder är en nödvändighet för att kunna tillgodose kundernas nuvarande och kommande behov. Att rimliga förutsättningar då behöver ges elnätsföretagen inom de intäktsramar som fastställs genom myndighetsbeslut, är precis den balans som eftersträvas genom reglering.

Det här förslaget resulterar i just en sådan konstruktion. Redan beslutade intäktsramar, som ännu inte är nyttjade, tillåts användas av företagen under en något längre tid för att stimulera till nödvändiga investeringar.

Läs hela remissvaret. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se