Taxonomi-förslaget försenat

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen måste hantera över 46 000 remissvar vilket gör att den ursprungliga tidplanen inte kan hållas. EU-kommissionen har kommunicerat att man avser att hålla fast vid sin princip att taxonomin ska ställa högre krav än befintlig miljölagstiftning. Energiföretagen ser stora risker med detta och fortsätter arbeta aktivt med frågan.

Före jul lämnade Energiföretagen Sverige in sitt remissvar till EU-kommissionen rörande de två delegerade akterna som definierar tekniska hållbarhetskriterier för den så kallade taxonomin för hållbara investeringar. Kommissionens uppgift var att ta till vara på synpunkterna och anta de två delegerade akterna innan utgången av 2020. Dock inkom över 46 000 remissvar vilket ledde till att tidplanen inte kunde hållas. Även om flertalet av remissvaren inkom från privatpersoner var det flera av de lagstiftande instanserna som hade omfattande synpunkter på akterna.

Energiföretagen framhöll i sitt remisssvar till exempel att uppfyllnad av befintlig miljölagstiftning ska anses vara ett tillräckligt kriterium för att en aktivitet ska anses vara hållbar. Teknikneutralitet var en annan viktig grundprincip som vi framhöll och vi fick även stöd från regeringen i dessa synpunkter. Energiföretagen framhöll även de risker som vi identifierat rörande främst vattenkraft och bioenergi.

Kommission har meddelat att omarbetade akter kommer att presenteras senare, men i skrivande stund har ingen officiell tidplan presenterats. Energiföretagens bedömning är att ett nytt förslag eventuellt kan presenteras redan i februari, men kanske mer troligt i mars. I sin kommunikation har EU-kommissionen gjort tydligt att man avser att hålla fast vid sin princip att taxonomin ska ställa högre krav än befintlig miljölagstiftning. Energiföretagen ser stora risker med det kopplat till taxonomins användarbarhet och kopplat till att vissa aktiviteter inom svensk fossilfri energiförsörjning eventuellt inte kommer kunna anses vara hållbara.

Därför fortsätter Energiföretagen att arbeta aktivt med denna fråga och söker fortsatt dialog med berörda departement. Energiföretagen har även denna fråga högt på agendan i EU-arbetet och samarbetar med ett flertal europeiska aktörer, däri ingår Eurelectric, Foratom, Euroheat and Power och det franska elförbundet. Vidare har Energiföretagen också en dialog med kommissionen och svenska parlamentsledamöter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se