Var står vi i genomförandet av Ren energi-paketet?

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Just nu pågår arbete i Regeringskansliet med nationella ändringar i regelverk till följd av genomförandet av det europeiska regelverket ”Ren energi för alla i Europa” (Clean energy package). Ändringarna påverkar aktörers verksamhet inom såväl el som fjärrvärme. Slutligt besked om lagändringarna dröjer dock, då Regeringskansliets arbete har dragit ut på tiden vilket försenat genomförandet.

Energiföretagen Sverige rapporterar här om läget i arbetet och avslutar med en kort faktaruta om Ren energi-paketet.

Elmarknad

Flera medlemsländer, inklusive Sverige, har inte klarat tidplanen för det reviderade elmarknadsdirektivet som EU ställt upp på länderna – det vill säga nationella genomföranden senast 1 januari 2021. Infrastrukturdepartementet planerar nu att dela upp lagförslagen i olika propositioner. Den första kommer till sommaren och omfattar elnätsföretagets roll och verksamhet. Resten av lagförslagen om kundbestämmelser, aggregering och stöd- samt flextjänster kommer under senhösten 2021. Det betyder även att nya regelkrav förmodas träda ikraft etappvis, vissa delar till årsskiftet 21/22 medan andra förmodas träda ikraft först till sommaren 2022.

Departementet utreder vissa områden som kan kräva ytterligare bearbetning av Energimarknadsinspektionens (Ei) lagförslag såsom exempelvis kommande aggregatormodell och den nya föreslagna lagen för energigemenskaper.

När det gäller aggregatormodell har Ei analyserat olika modeller och planerar att skicka in sina rekommendationer till departementet i början av året. Energiföretagen har följt detta arbete och lämnat inspel löpande, bland annat ett remissvar på den konsultrapport som ligger till grund för Ei:s kommande rekommendationer.

Dessutom har Ei fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av undantagen från kravet på nätkoncession enlig ellagen, med anledning av direktivkraven för slutna distributionssystem. Bestämmelserna säger att slutna distributionssystem som överför el för annans räkning ska betraktas som elnätsföretag med de skyldigheter som följer (med vissa undantag). Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.

Fjärrvärme

Infrastrukturdepartementet är kraftigt försenade med ändringar i fjärrvärmelagen med mera som följer av det reviderade energieffektiviseringsdirektivet och i några delar även det reviderade förnybart-direktivet. Enligt EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv från 2018 finns tidsfrister om att de nya reglerna skulle ha varit genomförda i medlemsstaternas lagstiftning senast den 25 oktober 2020. Infrastrukturdepartementet har dock meddelat att bland annat Corona-krisen har försenat lagstiftningsarbetet. Enligt nuvarande planering kommer en remiss av förändrad lagstiftning under första halvåret 2021 och en proposition till riksdagen under hösten 2021. Det betyder att ny lagstiftning bedöms kunna träda i kraft tidigast 1 januari 2022.

De nya reglerna innebär ändringar i fjärrvärmelagen, fjärrvärmeförordningen och Ei:s fjärrvärmeföreskrifter. Sannolikt hanteras huvuddelen av detaljkraven i Ei:s föreskrifter. En konsekvens kan även bli att flera av de bestämmelser som i dag är dispositiva (möjliga att avtala bort) i fjärrvärmelagen för näringsidkare kan bli tvingande. Ändringar behövs också i de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare respektive konsumenter. Det behövs också en anpassning av lagen om energimätning i byggnader som riktar sig till fastighetsägare. Den nya svenska lagstiftningen väntas också omfatta fjärrkyla. Infrastrukturdepartementet bedömer att en ny separat lag för fjärrkyla behöver införas för att hantera direktivets bestämmelser om mätning och fakturering. 

Vi återkommer med mer information så snart som Infrastrukturdepartementet presenterat sitt remissförslag.

Reviderade allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren avseende elnät, elhandel och fjärrvärme, behöver revideras mot bakgrund av Ren energi-paketet. Energiföretagen Sverige har bemannat arbetsgrupper som ska sköta revideringsarbetet, men till följd av att Regeringskansliets arbete dragit ut på tiden, finns just nu inte förutsättningar för att ta revideringsarbetet i mål. Arbetet har därför lagts på is och återupptas när propositioner alternativt lagrådsremisser lämnas.

Fakta: Detta är Ren energi-paketet

”Ren energi för alla i Europa” är ett europeiskt lagstiftningspaket som omfattar åtta rättsakter – förnybarhetsdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda, elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen, krisberedskap, förordning för ACER, styrning av EU:s energipolitik. Det syftar till att underlätta övergången till ett mer förnybart energisystem och uppfylla EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se