Pris på fjärrvärmerör i Konkurrensverkets årliga rapport

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konkurrensverkets årliga tillsynsrapport kom ut i slutet av april. Ett avsnitt är en fallstudie av fjärrvärmerörsmarknaden i Sverige efter att två företag gått samman. Det kan innebära att metoden för konstruktion av Entreprenadindex 1175 – ett faktorprisindex för fjärrvärmerör som publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Byggföretagen – ändras.

Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Konkurrensverket är Sveriges förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Varje år beskrivs konkurrens- och upphandlingstillsynsverksamheten i en tillsynsrapport. Årets rapport har med en fallstudie (i avsnitt 6.1.4), som är en uppföljning av marknaden för fjärrvärmerör i Sverige efter att de två största företagen gick samman 2017.

Korrigeringar i Entreprenadindex 1175

– Distributionsgruppen inom Energiföretagen Sverige, som arbetar med ledningssystemen i fjärrvärme och fjärrkyla, har noga följt prisutvecklingen på fjärrvärmerör sedan 2019. Därför tycker vi att fallstudien är intressant, säger Leif Nordengren från Energiföretagen Sverige som är sekreterare i Distributionsgruppen.

Prisutvecklingen beskrivs av SCB i Entreprenadindex 1175. Nedan visas i Konkurrensverkets rapport hur Entreprenadindex 1175 utvecklats i relation till stålindex från år 2011.

Stål utgör majoriteten av råvarukostnaden vid produktionen av fjärrvärmerör. Figuren visar att förändringen i stålpriset till viss del kan förklara ökningen av Entreprenadindex 1175 under 2016–2017, men inte ökningen efter 2017. Prisförändringar av övriga insatsvaror förklarar inte heller indexökningen, enligt Konkurrensverkets rapport.

Rapporten skriver vidare: ”Sammantaget verkar den stora förändringen i Entreprenadindex 1175 inte vara representativ för den faktiska prisförändringen i Sverige, enligt indexjämförelsen och de marknadsaktörer som Konkurrensverket intervjuat. Kunder som knutit priser i ramavtal till Entreprenadindex 1175 har sett en prisökning efter förvärvets genomförande, medan kunder som knutit sina ramavtal till råvaruprisindex inte sett samma prisökning. Entreprenadindex 1175 bedöms därför inte representera prisutvecklingen i Sverige på ett tillförlitligt vis. SCB har under utredningen även uppgett att de kommer att ändra metoden för indexets konstruktion.”

Oklart om den faktiska prisutvecklingen

Slutsatserna av fallstudien tar upp att flera av de kunder och konkurrenter som Konkurrensverket kontaktat anser att priserna för fjärrvärmerör är i linje med världsmarknadsindexen för relevanta råvarupriser. De ser inte en ökning i pris som kan hänföras till förvärvet. Konkurrensverkets analys visar att prisutvecklingen som kunderna upplevt beror på hur kundernas upphandlade ramavtal sett ut. Därmed får vi inte veta hur den faktiska prisutvecklingen i Sverige sett ut under perioden.

Läs Konkurrensverkets rapport från 29 april här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se