Regeringsbeslut om kreditgarantier för gröna investeringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen beslutade den 3 juni att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för att främja gröna industriinvesteringar som kan bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål.

Riksgäldens uppdrag gäller statliga kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. För att kunna ta del av en kreditgaranti måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor.

Under 2021 uppgår garantiramen till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Riksgäldens uppdrag kommer att genomföras enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som träder i kraft den 22 juni 2021. Företagens ansökningar prövas utifrån teknik­neutrala kriterier och garantin får täcka högst 80 procent av det garanterade lånet. Kreditgarantiernas löptid får uppgå till högst 15 år. Intresseanmälansblankett finns att ladda ned på Riksgäldens hemsida.

Förordningen ställer krav på att en kreditgaranti får utfärdas bara om det garanterade lånet avser en industriinvestering som, oberoende av val av teknik:

  1. väsentligt bidrar till minst ett av målen i miljömålssystemet eller det klimatpolitiska ramverket,
  2. inte väsentligt motverkar något annat mål i miljömålssystemet eller det klimatpolitiska ramverket,
  3. med stor sannolikhet bidrar till sammantaget positiva miljöresultat och miljöeffekter på lång sikt, och
  4. är en del av en av företaget upprättad plan för att uppnå miljö- och klimatmässig hållbarhet. Riksgäldskontoret får vid bedömningen av om förutsättningarna är uppfyllda särskilt beakta industriinvesteringens kostnadseffektivitet.

Mer information finns på Riksgäldens hemsida här.

Regeringen har även lagt ut viss övergripande information på sin hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se