Läget för taxonomin – nu och framåt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 21 april presenterade kommissionen den första uppsättningen hållbarhetskriterier för taxonomin. Därmed börjar det nya regelverket ta form på riktigt. Energiföretagen är positiva till taxonomin som verktyg, samtidigt som man efterlyste stora förändringar i sitt remissvar före jul. De omarbetningar som nu gjorts tycks dock tillfredsställa tillräckligt många av de tidigare kritikerna, varför lite talar för att medlemsstater eller Europaparlament kommer att förkasta kommissionen förslag.

Energiföretagen drev i sitt remissvar att befintlig miljölagstiftning ska anses tillräcklig för att klassa en aktivitet som hållbar och menade att det var olyckligt att olika förnybara energislag bedöms enligt olika mallar. Energiföretagen framförde även att lagstiftningen är alltför genomgripande för att inte behandlas i en politisk medbeslutandeprocess. Efter att kommissionen nu presenterat uppdaterade hållbarhetskriterier bedömer Energiföretagen dock det som troligt att dessa kommer att bli antagna i den process som vidtar.

Förbättringar i den senaste versionen av taxonomin

Vad gäller vattenkraften finns en tydligare hänvisning till ramdirektivet för vatten, det vill säga befintlig miljölagstiftning, vilket är positivt. Samtidigt finns ytterligare tilläggskriterier som går utöver befintlig lagstiftning. Överlag är taxonomikriterierna mer oprecisa än direktivtexterna, vilket ger utrymme för uttolkning i tillämpningen.   

När det gäller bioenergi är det positivt att klassningen som övergångsteknik är borta ur skrivningarna. Kommissionen ser nu bioenergi som en långsiktigt hållbar lösning, vilket är positivt. Däremot finns kriterier kvar som går utöver befintlig lagstiftning i form av förnybartdirektivet. Det innebär också att kommissionen kan driva skarpare lagstiftning vid revideringen av förnybartdirektvet.

Kriterierna för vätgas utgår fortsatt från framställning från fossil råvara (procentuell minskning av utsläpp jämfört med framställning ur naturgas). Vi hade hellre sett ett CO2- kriterium baserat på den el eller värme som nyttjas och att framställningen ska utgå från fossilfri insatsvara.

Vad gäller elnät så inkluderas nu all distribution av el, stamnät liksom övriga spänningsnivåer, i skrivningarna. Tyvärr kvarstår krav om att endast verksamhet under en viss utsläppsnivå (100 gCO2/kWh) ska få anslutas om elnätsverksamheten ska kunna anses hållbar, vilket rimmar illa med elmarknadsdirektivets krav på icke-diskriminerande anslutningsplikt för elnätbolag. Följden blir att elnätsföretagen i vissa fall inte kommer kunna påverka sin hållbarhetsgrad utan att bryta mot lagen.

När det gäller Kärnkraften har inte ingått i det som presenterats hittills. Det har tidigare sagts att kärnkraften  kommer att hanteras senare, men inte hur. Energiföretagen välkomnar en gedigen genomgång av kärnkraftens klimat- och miljöpåverkan så att kommissionen får ett sakligt och vetenskapligt underlag att utgå  från.

Här kan du läsa de delegerade akterna. 

Vad händer nu?

Ministerrådet och parlamentet har nu ett antal månader på sig att ta ställning till helheten, men då förbättringar gjorts och gasen brutits ut finns mycket lite som talar för att det skulle gå att samla en majoritet för att avvisa förslagen. Det som nu publicerats börjar i så fall att gälla från 2022.

Nu börjar därför ett omfattande arbete för stora företag att påvisa taxonomiefterlevnad i sina hållbarhetsredovisningar. Och för kommande hållbara investeringar kan motiveringar utformas för att möjliggöra nyttjande av gröna finansieringsmöjligheter. Allt detta kräver en gemensam tolkning av vad taxonomin avser när det gäller hållbara aktiviteter. För att undvika godtycke krävs samordnat handlande och dialog mellan finanssektorn och experter inom respektive samhällssektor.

- Arbetet går nu in i en ny fas där det är av högsta vikt att åstadkomma en bred och effektiv tillämpning av taxonomins hållbarhetskriterier, säger Carl Berglöf som samordnat arbetet med taxonomin inom Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen kommer att fortsätta arbeta aktivt med frågan tillsammans med medlemsföretagen.

- Fastän en första uppsättning kriterier nu har presenterats är det långt ifrån tydligt hur de ska användas. Det finns ett stort behov av att reda ut hur faktiska aktiviteter och åtgärder förhåller sig till taxonomins skrivningar, säger Carl Berglöf.

Runt hörnet väntar dessutom fler hållbarhetskriterier som kan beröra energibranschen. Under året ska ytterligare fyra miljöområden avhandlas utöver de två klimatmålen som just blivit klara. Sedan ska klimatakten kompletteras med fler kraftslag inom kort.

Missa inte Energiföretagens webbsända seminarium om taxonomin de 21 maj! 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se