Delta i nästa etapp av FutureHeat

Publicerat av: Eva Rydegran ·

FutureHeat är fjärrvärmebranschens gemensamma forskningsprogram med det långsiktiga målet att bidra till visionen om hållbar uppvärmning. Nu under våren 2021 utformas nästa etapp av FutureHeat som ska starta i januari 2022. Alla bolag är välkomna att delta, och än finns det möjlighet att vara med och påverka inriktningen för etapp 3!

Det långsiktiga målet med FutureHeat är att bidra till visionen om ett hållbart uppvärmningssystem med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkylesystem tas till vara på bästa sätt. FutureHeat ska identifiera nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen i en marknad med ambitiösa politiska miljö- och klimatmål, ökad konkurrens, åldrande system och ett ökat fokus på kostnadseffektivitet.

FutureHeat är Fjärrsyns efterträdare

För att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig också i fortsättningen behöver både tekniken och fjärrvärmeaffären utvecklas. Och det är just det som FutureHeat gör. Här delar fjärrvärmeföretag på kostnaderna för att få fram resultat som bidrar till den fortsatta utvecklingen. Genom att växla upp forskningspengar blir kostnaden begränsad för det enskilda fjärrvärmeföretaget, samtidigt som programmets samlade resultat har ett stort värde för varje enskilt företag. Ju fler som är med desto större möjlighet har vi att utveckla effektiva och konkurrenskraftiga system för fjärrvärme och fjärrkyla även i framtiden.

När samverkansprogrammet Fjärrsyn avslutades 2017 tog FutureHeat vid. För att stödja FutureHeat och därmed branschgemensam forskning och utveckling, behöver respektive företag gå med i satsningen via Energiforsk. Detta skiljer sig från hur Fjärrsyn fungerade.

Programmet leds av en styrgrupp med representanter från deltagande företag och varje projekt följs och kvalitetssäkras av en referensgrupp. Här kan du läsa mer om programmet och dess organisation.

Forskningen

Den senaste forskningen i FutureHeat fokuserar på hur fjärrvärmeföretag kan utveckla sina system genom att nyttja nya möjligheter. Till exempel i form av värme från datahallar, avancerad dataanalys eller nya fyllnadsmaterial kring fjärrvärmeledningar.  Men lika viktigt är det att förvalta de investeringar som gjorts i dagens system. Här bidrar forskningen i FutureHeat till förbättrade underhållsmetoder av distributionsnäten, mer korrekt dimensionering av systemen och mer tillförlitlig temperaturmätning, för att nämna några exempel.

Anmäl intresse

Nästa etapp av FutureHeat utformas under våren 2021 för att starta i januari 2022 och alla bolag är välkomna att delta. Kontakta Julia Kuylenstierna för att ställa frågor och anmäla ditt intresse så snart som möjligt så att också ditt företag får chansen att utforma kommande satsning.