Ny fjärrkylelag och ändringar i fjärrvärmelagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Infrastrukturdepartementet har skickat ut ett remissförslag om en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader. Lagförslagen föreslås för att genomföra EU:s reviderade energieffektiviserings- och förnybart-direktiv.

De nya lagkraven innebär att fjärrvärme- och fjärrkyleföretag bland annat behöver utöka informationen om till exempel bränslemix och energiprestanda gentemot kund väsentligt i samband med fakturering från och med 2022. Nedan sammanfattas i korthet de föreslagna lagändringarna.

Ny fjärrkylelag

Den nya fjärrkylelagen föreslås innehålla regler om mätning och debitering av fjärrkyla. Lagen föreslås även omfatta rapportering av faktureringsinformation och information om energi­användningen. Syftet är att ge fjärrkylekunder större incitament att styra sin energianvändning. Med fjärrkyleverksamhet föreslås avses distribution i rörledningar av kallvatten eller en annan bärare av värmeenergi för avkylningsändamål (fjärrkyla), om en obestämd grupp mottagare inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten. En fjärrkyleverksamhet föreslås även omfatta produktion och försäljning av den fjärrkyla som distribueras i rörledningarna, om det är distributören som bedriver produktionen och försäljningen. De nya bestämmelserna föreslås till stor del utformas som motsvarande bestämmelser i fjärrvärmelagen.

Ändringar i fjärrvärmelagen

Det föreslås en rad ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263). Bland annat föreslås följande:

  • Vissa ändringar i definitionerna för fjärrvärmeverksamhet och vad som avses med ett avtal om fjärrvärme.
  • Ett fjärrvärmeföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrvärmesystem finns enkelt tillgänglig för fjärrvärmekunderna och allmänheten.
  • Ett fjärrvärmeföretag som ingår avtal med konsumenter ska på sin webbplats lämna tydlig information om oberoende användarrådgivning även till allmänheten.
  • Energimarknadsinspektionen får nya och utökade bemyndiganden att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla, om mätning och om rapportering av information om energianvändning samt om debitering, fakturering och faktureringsinformation.
  • Energimarknadsinspektionen föreslås få nya och utökade tillsynsuppgifter gällande de nya föreslagna kraven i fjärrvärmelagen.

De närmare detaljerna om de nya informationskraven väntas regleras i Energimarknadsinspektionens kommande föreskrifter.

Ny lag om energimätning i byggnader

Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader föreslås ersättas av en ny lag. Den nya lagen innehåller regler om individuell mätning och debitering av både värme och tappvarmvatten för hushållsbruk samt om rapportering av faktureringsinformation och information om energianvändningen. Bland annat föreslås generella krav gälla för installation av individuell varmvattenmätning i nybyggnation.

I lagen föreslås bestämmelser om vilka mätmetoder som ska tillämpas vid individuell mätning av den energi som kan användas för en lägenhets inomhusklimat. Kravet på korrekt mätning föreslås regleras genom att ställa mättekniska krav på energimätare för värme (värmemätare) och kyla, värmekostnadsfördelare samt vattenmätare för mätning av tappvarmvatten för hushållsbruk, vilket planeras ske i Swedacs föreskrifter.

Den nya lagen föreslås inte längre omfatta individuell mätning av el och naturgas vid uppförande av en byggnad eller vid ombyggnad, då dessa energibärare inte längre omfattas av de EU-rättsliga kraven.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vad händer nu?

Remisstiden pågår till och med den 23 juni. Berörda arbetsgrupper kommer att involveras i framtagandet av Energiföretagens remissvar. Har du synpunkter eller frågor om remissen kan du höra av dig till Erik Thornström på kansliet.

Remissförslagen finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se