Svar på Ei:s förslag i viktiga elnätsfrågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har lämnat sitt remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.

Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har tagit del av aktuell rapport respektive promemoria från Energimarknadsinspektionen (Ei) och vill framföra följande synpunkter kring rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten:

 • Energisystemet står inför stora förändringar med en ökad elanvändning som följd. Vi delar Ei:s slutsats att en ansträngd kapacitetssituation i elnäten är något som hämmar både tillväxt och omvandling till ett mer hållbart samhälle, vilket understryker vikten av framdrift i frågorna. 
 • Ei har gjort en gedigen genomgång av dagens regelverk samt av de förändringar som föranleds i och med implementeringen av Ren energipaketet. Energiföretagen delar inte alla slutsatser, men anser att rapporten utgör en bra grund för fortsatt analys av nödvändiga förändringar för att hantera kapacitetsutmaningen i elnätet.
 • Ei pekar i sin handlingsplan ut flera åtgärder som kan bidra positivt till att hantera kapacitetsutmaningen, som till exempel förbättrad planering och koordinering vid nätutveckling, flexibla avtal och ökade incitament för nyttjande av flexibilitetstjänster.
 • Samhällskostnader och övriga olägenheter förknippade med kapacitetsbrist är så allvarliga att det primära målet måste vara att förebygga brist snarare än att hantera dessa situationer när de redan har uppkommit. Denna aspekt, och vilka incitament som då krävs, hade kunnat belysas tydligare i rapporten.
 • Effektivt utnyttjande av elnätet är en rimlig målsättning. Vad som anses vara effektivt måste emellertid beakta marginaler i elnätet som stödjer samhällsutveckling och som vidmakthåller driftsäkerheten i systemet. Ytterligare vägledning i den avvägningen hade varit önskvärt.
 • Energiföretagen delar inte Ei:s åsikt att nuvarande regelverk är tillräckligt tydligt. Det rättsliga ramverket kan behöva ses över för att tydliggöra ansvar och roller på elmarknaden. Detta gäller särskilt vilket ansvar systemansvariga på olika nätnivåer har i olika situationer av kapacitetsbrist.
 • Beroende på väsentligt olika förutsättningar mellan landets elnätsföretag bör det övervägas om kraven avseende DSO-rollen och nätutvecklingsplaner kan differentieras beroende på storlek. Det bör även klargöras på vilket sätt det kommer att vara tillåtet för elnätsföretag att bistå varandra med tjänster för att kunna fullgöra en roll som DSO.

Synpunkter på rapporten Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet:

 • Syftet med en förändring av intäktsregleringen för att ge ökade incitament för alternativa lösningar såsom användning av flexibilitetsresurser är positivt, liksom en styrning mot att välja den långsiktigt mest kostnadseffektiva lösningen i valet mellan investering, flexibilitetslösningar eller andra lösningar.
 • En utgångspunkt vid en förändring i styrningen mellan olika alternativa lösningar måste vara att incitamenten för investeringar för den skull inte försvagas. Behovet av elnätsinvesteringar är stort, inte minst med tanke på ökad elektrifiering framöver, varför rimliga incitament för investeringar är fortsatt viktigt.
 • Förändringar i lagstiftningen bör vidtas först när övrig eventuell utveckling av intäktsregleringsmodellen är känd och resultatet av den så kallade ”Elnätsdialogen” bör inväntas.
 • En djupare analys av bland annat stabilitet och robusthet i systemet är nödvändig för att se konsekvenserna av att införa effektiviseringskrav genom en DEA-modell på kostnader som i dagens modell definieras som kapitalkostnader respektive opåverkbara kostnader.

Läs remissvaret i sin helhet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se