Två energiskattepropositioner överlämnade till riksdagen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen överlämnade den 16 mars två energiskatterelaterade propositioner till riksdagen om höjda effektgränser för energiskatteplikt för egenproducerad el respektive höjd energiskatt för industrins uppvärmningsbränslen. Energiskatteförslagen är i enlighet med de aviseringar som regeringen presenterade i budgetpropositionen i höstas men Energiföretagen är kritiska.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen kommenterar de båda propositionerna:

- Regeringens förslag att ytterligare stimulera egenproducerad el som främst gynnar volatil elproduktion är inte vad elsystemet behöver just nu. Den gångna vintern har tvärtom visat på behov av bättre skatte- och styrmedelsvillkor för planerbar elproduktion.

- Vidare är det beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med höjda energiskatter även för industrins användning av grödebaserade biooljor och höjd energiskatt för råtallolja, vilket kommer fördyra utfasningen av fossila bränslen. Det är nu angeläget att regeringen tar tag i frågan om de framtida skattevillkoren för biooljor där vi anser att det finns möjligheter att skattebefria flera biooljekategorier även inom ramen för befintliga statsstödsregler.

Höjda effektgränser för energiskatteplikt för egenproducerad el

Propositionens förslag innebär att effektgränserna för skatteplikt för egenproduktion av el höjs till 500 kilowatt för el som framställs från sol (idag 255 kW), 250 kilowatt vind- eller vågkraft (idag 125 kW) respektive 100 kilowatt för vattenkraft och kraftvärme (idag 50 kW).

Den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el för t.ex. fastighetsägare med flera solcellsanläggningar, utvidgas till fullständig skattebefrielse. I dag gäller skattesatsen 0,6 öre/kWh. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Förslaget till fullständig skattebefrielse i form av avdrag bedöms kunna omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) i EU:s statsstödsregler.

Förslagen är en del i regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 

Propositionen Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el (prop. 2020/21:113) finns att läsa här.

Höjd energiskatt för industrins uppvärmningsbränslen och råtallolja

Förslaget i propositionen innebär att energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet (dock inte för förbrukning i skepp eller båt). Förändringarna föreslås genomföras i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022. Skattehöjningen är en del i januariavtals-partiernas gröna skatteväxling.

Förslaget innebär även att fjärrvärmeföretagens ”industriavdrags”-möjlighet gällande energiskatten slopas i två steg. Det betyder fjärrvärmeföretags återbetalning av energiskatt inte längre kommer medges för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål. I och med den införda biooljeskatten för bl.a.  RME från och med den 1 januari 2021 kommer även återbetalningsmöjligheten gällande energiskatten för dessa bränslen vid industrileveranser därmed också slopas från och med 2022.

I propositionen föreslås även att råtallolja som förbrukas för framställning av värme i annan kraftvärmeproduktion än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet ska energiskatt tas ut med ett belopp som motsvarar 100 procent av den energiskatt och 91 procent av den koldioxidskatt som tas ut på fossil eldningsolja för uppvärmningsändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och den 1 januari 2022. I dag används dock inte råtallolja i fjärrvärmebranschens kraftvärmeverk.

Propositionen Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer (prop. 2020/21:97) finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se