Energiföretagen: frival inom avfallshanteringen ökar risken för brott

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har utrett så kallat frival inom avfallshanteringen. Utredningen föreslår att verksamheter själva ska kunna välja vem som transporterar och behandlar det avfall som idag faller under kommunalt ansvar. Energiföretagen Sverige ser bland annat ökade risker för avfallsbrottslighet.

Energiföretagen Sverige har svarat på remissen till betänkandet ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)”. Föreningen pekar på ökade risker för avfallsbrottslighet vid så kallat frival och därmed allvarliga risker för miljö och hälsa.

– Det är svårt att förebygga avfallskriminalitet genom kontroll och tillsyn när det uppkommit, säger Raziyeh Khodayari som arbetar med miljö och hållbarhet hos Energiföretagen.

Ökade kostnader för hantering ökar risken för brott

Det finns en klar risk för ökad avfallsbrottslighet om frival införs, menar Energiföretagen. Kostnaden för utsläppsrätter inom EU-ETS har trefaldigats sedan förra våren och avfallsförbränningsskatten ökar kraftigt även nästa år. Regeringen föreslår i budgetpropositionen också en dubblerad årlig uppräkning av skatten från och med 2023. Ökade priser på utsläppsrätter påverkar avgiften för mottagning av avfall till energianläggningar. Redan idag slukas en stor del av mottagningsavgiften av de snabbt ökade kostnaderna för utsläppsrätter och avfallsförbränningsskatten. Dessa kan inte överföras till fjärrvärmekunderna då fjärrvärme är konkurrensutsatt på en värmemarknad med flera konkurrerande aktörer.

– Ökad avgift för mottagning av avfall ger därmed ett starkt ekonomiskt incitament för avfallsbrottslighet. Att då också införa frival med möjlighet till ansökan sex veckor innan det ska börja tillämpas, innebär ökade risker för brottslighet. Den korta tiden medför brist på kontroll vilket ger incitament att inte agera enligt reglerna, menar Raziyeh Khodayari.

Välkända fall – bränder uppstår

Enligt utredningen ska verksamheten kunna uppvisa ett kontrakt som visar att en yrkesverksam avfallsentreprenör anlitats och att de som transporterar och behandlar avfallet årligen ska rapportera in uppgifter om hanteringen till sin kommun. Det kan öka risken att kommuner upptäcker miljöskadlig avfallshantering alltför sent och försvårar kommunernas förebyggande miljö- och hälsoåtgärder. Kända fall med avfallskriminalitet avser anmälningspliktiga verksamheter där myndigheterna haft tillsyn, men där avfallet inte legat under kommunens hämtningsansvar eller hanterats i strid mot detta.

Redan idag upptäcks missförhållanden kring hantering av avfall, speciellt plastavfall i samband med att företag tackar nej till miljöbehandling av avfallsfraktioner som samlats in för att återvinnas. Det finns exempel på att samma avfall börjar brinna några veckor eller månader senare hos den potentiella avfallslämnaren.

Svårt att förebygga avfallskriminalitet genom tillsyn

Det faller alltså på kommuner och miljömyndigheter att hantera en ökad risk för avfallsbrottslighet genom tillsyn och kontroll. Redan idag är det välkänt att det är en svår och tidskrävande process att komma åt avfallskriminalitet som uppstått. Sannolikt är det en liten chans att det görs en närmare tillsynskontroll utöver den normala hanteringen av avfallet innan kommunen får ett klagomål på grund av olägenheter.

Även möjligheten att ta ut tillsynsavgifter för att täcka kostnaderna är begränsad för kommunerna. Det är svårt att ta ut tillsynsavgift från verksamhetsansvariga som är okända, för illegal verksamhet, verksamhet på obestånd eller om den gått i konkurs. Det är allmänt välkänt att tillsynsåtgärder hindrats av formella skäl eller för att de ansetts för ingripande.

– I flera kända fall har verksamhetsägaren varit bosatt i ett annat land, varit avliden, har satt sig själv i konkurs eller varit en brottsling som agerat målvakt. Flera grova miljöbrott under de senaste åren tyder på att risken för allvarliga brott på avfallsområdet är högst påtaglig i Sverige, säger Raziyeh Khodayari.

Reducerade möjligheter att ta ut avgifter

Vid frival faller dessutom kommunens möjligheter att ta ut avgifter enligt 27 kap. 4 § miljöbalken. Inte heller grundavgift kan tas ut, om frival avser allt kommunalt avfall. Det innebär att kostnaderna för att hindra avfallskriminalitet hamnar på kommunerna och därmed på de övriga i avfallskollektivet som väljer bort frival.

– Utredaren presenterar inte statistik för avfallsbrottslighet i grannländerna men anser att mer kriminalitet inte förekommit i dessa länder efter att frival införts. Det är välkänt att kriminella är mer framgångsrika i Sverige och svårare att motarbeta. Ökad avfallsbrottslighet och osäkerhet om hur avfall hanteras kan också minska hushållens och andra aktörers vilja att göra rätt för sig, att sortera och samla in olika avfallsfraktioner. Det skulle i så fall vara emot lagstiftarens intentioner, avslutar Raziyeh Khodayari.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se