Energiföretagen kritiska till utvidgade hållbarhetskriterier

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har svarat på EU-kommissionens förslag på ändring av direktiv om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. Energiföretagen är positiva till att öka andelen förnybar energi, men är kritiska till vissa av de nu föreslagna åtgärderna; framför allt utvidgade hållbarhetskriterier och tvingande mål om ökad andel förnybar energi när Sverige redan har en så gott som fossilfri energiproduktion. 

Energiföretagen är en stark förespråkare för att öka användningen av förnybar energi för att kunna nå 2050 års klimatneutralitetsmål och den höjda ambitionen för 2030 på minst 55 procent. För kraftsektorn är det Energiföretagens uppfattning att EU:s utsläppshandelssystem är den viktigaste drivkraften för att nå koldioxidneutralitet. Energiföretagen ser dock med oro på flera av de förslag som presenterats av EU-kommissionen särskilt när det gäller förslaget om utvidgade hållbarhetskriterier för bioenergi. 

Hållbart producerad biomassa kan spela en avgörande roll för att nå de högre målen. Det är därför viktigt att inte införa de föreslagna restriktionerna som riskerar att minska utbudet av förnybara bränslen från skogsbruk, jordbruk och avfall. 

- De hållbarhetskriterier som infördes i nationell lagstiftning så sent som i juli, ger ett adekvat skydd för biomassans hållbarhet, kommenterar Lars Andersson, sakkunnig hos Energiföretagen. Kriteriernas effekter har heller inte hunnit utvärderats, så inget tyder på att de skulle vara otillräckliga. Vi anser därför att en förändring av hållbarhetskriterierna i enlighet med förslaget är förhastad.  

Energiföretagen ser positivt på den föreslagna höjningen av målet till 40% förnybar energi på EU-nivå. Direktivförslaget innehåller dock många förslag till nya detaljregleringar vilket Energiföretagen är kritiska till i det remissvar men nu lämnat. 

- I Sverige har energibranschen kommit väldigt långt, med en så gott som fossilfri el- och värmeproduktion. Ur vårt perspektiv blir därför flera av förslagen kontraproduktiva, säger Lars Andersson. Vi motsätter oss införande av bindande sektorsmål för andel förnybar energi i värme/kyla-sektorn. Likaså förslagen om nationella bördefördelade mål om ökad andel förnybar energi, som för svensk del föreslås uppgå till 0,6% per år 2020-2030. Detta är orimligt då andelen fossila bränslen i svensk fjärrvärme endast uppgick till en knapp procent år 2020. 

Läs hela remissvaret.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se