Remissvar inne om högkostnadsskydd för elkunder

Energiföretagen har lämnat sitt remissvar på Förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.

Energiföretagen välkomnar den praktiska hanteringen av hur detta stöd ska
utbetalas, det vill säga av en statlig myndighet.
När det gäller elnätsföretagens utsortering av stödberättigade följer den förvisso [den föregående] elpriskompensationens modell, men denna utsortering var både tidskrävande och inte helt träffsäker. En för nätföretagen enklare ordning skulle vara att denna omgång skicka in data för samtliga fysiska personer och vid nästa omgång för alla juridiska personer, då näringsidkare denna gång faktiskt är stödberättigade. Förordningen skulle vidare kunna förtydligas avseende de fall där person- eller samordningsnummer saknas eller där inlämnade uppgifter behöver korrigeras.

Läs remissvaret i sin helhet.

Till regeringens remiss.