Ny föreskrift om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) från Säpo

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Med anledning av förändringarna i säkerhetsskyddsregelverket som träder i kraft 1 december 2021, genomför Säpo en översyn och revidering av sina föreskrifter. Ny föreskrift om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) börjar gälla redan 1 mars 2022. verksamhetsutövare inom energisektorn påverkas.

Foto: Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd innehåller kompletterande bestämmelser till säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), och gäller för verksamhetsutövare inom energisektorn.

Ändringar att hålla koll på

Föreskriften innehåller flera ändringar i förhållande till den tidigare föreskriften (PMFS 2019:2). Här nämns några exempel:

  • 1 kap. – Allmänna bestämmelser. 5 § Ord och uttrycks betydelse preciseras i föreskrifterna, till exempel dimensionerande antagonistiska förmågor, intrångsdetektering och intrångsskydd.
  • 2 kap. – Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd. 2–9 §§ En säkerhetsskyddsanalys ska innehålla de moment som framgår av 2–9 §§ och innehålla: verksamhetsbeskrivning, identifiera och bedöma skyddsvärden, säkerhetshot och dimensionerande antagonistiska förmågor, sårbarheter, samt säkerhetsskyddsåtgärder.
  • 2 kap. 10 § Verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ ska fastställa säkerhetsskyddsanalysen.
  • 3 kap. – Informationssäkerhet + 4 kap. – Informationssäkerhet i och kring informationssystem + 5 kap. – Fysisk säkerhet + 6 kap. – Personalsäkerhet. Tydligare indelning med krav på rutiner och åtgärder för att upptäcka, försvåra och hantera inom respektive del av säkerhetsskyddet.
  • 7 kap. – Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet. 3 § Vid samverkan eller samarbete mellan aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan ett säkerhetsskyddsavtal ingås mellan fler än två parter. Avtalet ska då ingås i en nivå som motsvarar den högsta nivå som hade gällt ifall parterna i stället ingått bilaterala avtal
  • 7 kap. 12–14 §§ Nytt stycke om Anmälan om samråd med förtydligande om vilka uppgifter som krävs såsom en beskrivning av den avsedda överlåtelsen jämte verksamhetsutövarens särskilda säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning, inklusive information om förvärvaren och dennas ägarstruktur.
  • 8 kap. – Överklagande och undantag från föreskrifterna. Bestämmelserna i 3 kap. 5, 10, 14, 21 och 23 §§ behöver inte tillämpas på säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell förrän den 1 januari 2023. Bestämmelsen i 6 kap. 12 § andra stycket ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2023.

OBS! Både Säpo och respektive tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd har nya blanketter på sina respektive hemsidor som ska användas.

Mer nytt som påverkar säkerhetsskyddet

Svenska Kraftnät får utfärda föreskrifter om säkerhetsskydd för enskilda verksamhetsutövare inom elförsörjning och Energimyndigheten för enskilda verksamhetsutövare inom energiförsörjning. Nu väntar vi även på deras kompletterande sektorsspecifika föreskrifter.

Påminnelse om anmälningsplikt

Ibland bedriver en verksamhetsutövare verksamhet som faller under både Svenska kraftnäts och Energimyndighetens tillsyn för säkerhetsskydd. Verksamheterna behöver då anmäla sig till båda tillsynsmyndigheterna då det råder anmälningsplikt enligt 2021:955. Tillsynsmyndigheterna samverkar i olika frågor som rör säkerhetsskyddet, och där överlappningar uppstår, så att verksamhetsutövaren inte ska få motstridiga besked.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se