Ren energi paketet – genomförandet av ändringar i elnätsverksamheten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kraftigt försenat presenterade regeringen strax före årsskiftet sitt lagförslag kring ren energi paketets delar om elnätsföretagens roll och verksamhet i lagrådsremissen ”Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet”. Det kan konstateras att vissa ändringar gjorts mot Energimarknadsinspektionens (Ei) tidigare förslag och att flera väsentliga områden behöver förtydligas i kommande föreskrifter.

Energiföretagen har nu analyserat lagrådsremissen med lagförslag om ändringar i nätverksamheten. Fler nya lagförslag väntas komma senare i år.

Bakgrund – ändringar i EU:s elmarknadsdirektiv

2019 beslutade EU om ändringar i elmarknadsdirektivet som innehåller gemensamma regler för produktion, överföring, distribution, energilagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd. När ändringarna publicerades fick EU:s medlemsnationer 18 månader på sig att genomföra ändringarna i nationell lagstiftning, till den 1 januari 2021.

Genomförandet har dragit ut på tiden i Sverige och först nu, ett år försenat, har regeringen lagt fram en lagrådsremiss med lagförslag om ändringar i nätverksamheten. Detta ska senare under året kompletteras med ytterligare lagförslag gällande övriga delar som rör konsumentskydd, aggregering och energigemenskaper.

Effektivare drift med till exempel efterfrågeflexibilitet och energilager

Avsikten med direktivändringarna är att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar på elmarknaden, för att undanröja oklarheter och skapa förutsättningar för en effektiv drift av elnäten. Elnätsföretagen ska ses som systemansvariga för distributionssystem som genom effektiv drift och kostnadseffektivitet ska integrera ny elproduktion och undvika dyra utbyggnader av näten.

Därför får elnätsföretagen möjlighet och incitament att genom marknadsförfaranden använda tjänster från distribuerade energiresurser i form av till exempel efterfrågeflexibilitet och energilager. Det tydliggörs att tjänster kring energilagring, flexibilitet och laddningspunkter ska vara marknadsbaserade och konkurrenskraftiga. Korssubventioner bör till exempel undvikas mellan sådana tjänster och den reglerade funktionen distribution eller överföring.

Analys av regeringens lagrådsremiss

Energiföretagen har i en initial övergripande analys av lagrådsremissen tittat på följande områden:

 • Elnätsverksamhetens systemansvar
 • Renodlingen av nätverksamheten
 • Stödtjänster
 • Flexibilitetstjänster
 • Nätutvecklingsplaner
 • Ägande av laddpunkter och energilagring
 • Mikroproduktion
 • Anslutningsskyldighet
 • Samredovisning
 • Nätföretagens fakturor
 • Undantag från funktionskrav (24 tim krav)
 • Standardiserade rutiner för anslutning av energilagringsanläggningar

Läs analys och lagrådsremiss

Här finns Energiföretagens analys i sin helhet

Läs lagrådsremissen med lagförslag här på regeringens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se