Lagrådsremiss om ny fjärrkylelag och ändringar i fjärrvärmelagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 22 december om en lagrådsremiss om ny lagstiftning för genomförande av ändringar i EU:s energieffektiviseringsdirektiv om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

I den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i december föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den innehåller även krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Energimarknads­inspektionen kommer också ta fram en ny fjärrkyleföreskrift som kommer att reglera de närmare detaljerna kring de nya mätnings- och informationskraven.  

Därutöver föreslås ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen för fjärrkyleverksamhet. Det innebär att ett kommunalt företag ska kunna bedriva fjärrkyleverksamhet i en annan kommun, om det görs i geografisk närhet till fjärrkyleverksamhet inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrkyleverksamhet. I lagrådsremissen uttalar regeringen dock att ett eventuellt undantag från självkostnadsprincipen däremot kräver ytterligare utredning och inte kan hanteras inom ramen för det nu pågående arbetet med att ta fram en ny fjärrkylelag.

Flera ändringar föreslås i fjärrvärmelagen

I fjärrvärmelagen föreslås vissa ändringar och förtydliganden i fråga om mätning, fakturering och tillhandahållande av information. Fjärrvärmeföretag ska bland annat se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi för den fjärrvärme som levereras på ett enkelt sätt ska finnas tillgänglig för kunderna och allmänheten. Fjärrvärmeföretag ska också lämna faktureringsinformation och information om energianvändning till sina kunder och, på begäran, till företag som kunderna har utsett.

De närmare detaljreglerna om de nya fakturerings- och informationskraven kommer att regleras i Energimarknadsinspektionens fjärrvärmeföreskrifter. Energimarknads­inspektionen väntas under vintern skicka ut förslag på reviderade föreskrifter på remiss.

En ny lag om energimätning i byggnader föreslås

I lagrådsremissen föreslås även en ny lag om energimätning i byggnader som i stora delar motsvarar den nuvarande lagen. Det föreslås att användningen av tappvarmvatten för hushållsbruk alltid ska mätas på lägenhetsnivå i nya flerbostadshus eller i bostadsdelarna av nya byggnader med både bostäder och lokaler. I lagen föreslås även nya regler om tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Boverket har även skickat ut ett förslag om förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader på remiss till och med den 1 mars som finns att läsa här.

Till skillnad från Infrastrukturdepartementets remissförslag från i våras föreslås att det även fortsättningsvis ska finnas ett krav på individuell mätning av el vid uppförande av en byggnad eller vid ombyggnad.

Försenat genomförande av EU-kraven innebär kort införandetid

Förslagen är i huvudsak föranledda av det reviderade energieffektiviseringsdirektivet som antogs 2018 ((EU) 2018/2002) och i vissa delar även av det reviderade förnybart-direktivet ((EU) 2018/2001). Genomförandelagstiftningen har blivit försenad i förhållande till energieffektiviseringsdirektivet krav om att den nationella lagstiftningen skulle funnits på plats i oktober 2020, vilket gjort att EU-kommissionen inlett ett så kallat överträdelseärende gentemot Sverige. Av detta skäl föreslår regeringen ett relativt snabbt ikraftträdande av lagändringarna till den 1 juni 2022.

Här kan du läsa lagrådsremissen i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se