ACER bör avslå Svk:s ansökan om undantag från 70-procentregeln

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige anser i ett remissvar till den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER, att Svenska kraftnäts begäran om undantag för den så kallade 70-procentsregeln ska avslås. Svenska kraftnät uppfyller inte minimikraven för att beviljas undantag för den gränsöverskridande sammankopplingen Fi–SE3 under 2022 enligt artikel 16.9. i förordning (EU) 2019/943 och därför bör begäran om undantag avslås.

70-procentsregeln lanserades i den nya Elmarknadsförordningen inom Ren energipaketet som kom år 2018. Den började tillämpas 1 januari 2020. Helt kort säger regeln att alla systemansvariga för överföringssystem ska tillgängliggöra minst 70 procent av den driftsäkra överföringskapaciteten mellan medlemsstaternas elområden.

Övriga Norden motsätter sig

Svenska kraftnät som är den systemansvariga för överföringssystemet i Sverige har ansökt om undantag från 70-procentregeln hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om undantag avseende Fi–SE3, men däremot har motsvarande regulatorer i Danmark, Finland och Norge tydligt motsatt sig Svenska kraftnäts begäran. Eftersom regulatorerna har olika syn har ärendet hänförts till ACER som nu har haft ärendet för konsultation.

Sedan Elmarknadsförordningen trädde i kraft 2020 har Svenska kraftnät ansökt om, och fått, undantag från 70-procentregeln för det så kallade Västkustsnittet, men inte för överföringen Fi–SE3 mellan Finland och elområde 3 i Sverige. Under 2021 har Svenska kraftnät begränsat den gränsöverskridande kapaciteten för Fi–SE3 kraftigt utan giltigt undantag, vilket Ei konstaterat brutit mot 70-procentskravet. Ei bedriver därför tillsyn mot Svenska kraftnät avseende 70-procentkravet.

Brist på proaktiva åtgärder från Svenska kraftnät

Energiföretagen har uttryckt oro över bristen på proaktivitet för att undvika onödiga begränsningar av gränsöverskridande kapacitet. I remissvaret anser Energiföretagen därför att Svenska kraftnäts begäran om undantag för 70-procentsregeln ska avslås. Energiföretagen ifrågasätter också Ei:s beslut att godkänna Svenska kraftnäts begäran om undantag.

Läs Energiföretagens remissvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se