Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme revideras

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Arbetet med revidering av allmänna avtalsvillkor har påbörjats som en följd av ändringar i fjärrvärmelagen och nyss publicerade föreskrifter. Till dess nya avtalsvillkor är fastställda och kommunicerade med kunderna kommer vissa villkor att vara inaktuella.

Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen och en ny fjärrvärmeföreskrift som precis har publicerats har Energiföretagen påbörjat ett arbete med att revidera de allmänna avtalsvillkoren, både för näringsidkar- och konsumentkunder.

Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ett antal medlemsrepresentanter tar vi nu fram förslag på ändringar som behöver göras som en direkt följd av ändrad lagstiftning. Dessa förslag ska sedan skickas till och diskuteras med kundsidan. Näringsidkarkunderna representeras av tre personer utsedda av Värmemarknadskommittén medan konsumentkunderna representeras av Konsumentverket. I nuläget finns inga konkreta förslag på ändringar i villkoren utöver de som följer av lag och föreskrift. Vi räknar med att förhandlingarna kommer att pågå åtminstone en bit in på hösten, beroende på hur det går att komma överens.

När de nya avtalsvillkoren så småningom fastställts så måste fjärrvärmeföretagen underrätta kunderna om detta, senast två månader innan de träder i kraft. Det innebär att några paragrafer under en period inte kommer att vara aktuella, då lag och/eller föreskrift i tillämpliga delar förändrats. Det är framför allt de delar som rör Mätning, avläsning, rapportering och debitering (kap 4 resp 5 i närings- resp konsumentvillkoren) som delvis förändras. Störst förändring görs i punkt 4.12 (näring) respektive 5.10 och 11.1 (konsument), som reglerar vilken information fakturan ska innehålla. Bestämmelser om faktureringsintervaller, tidsfrister mm har i princip inte förändrats, även om vissa begrepp får nya definitioner. Se föreskrift från Energimarknadsinspektionen.

Det hade givetvis varit önskvärt att ha påbörjat revideringen tidigare så att en övergångstid kunnat undvikas. Regeringen har dock dröjt så länge med införandet av nya bestämmelser, och det är först nu i början av juni som vi kunnat se de fastställda föreskrifter som utgör grund till ändringarna. Nu arbetar vi intensivt med texterna och har löpande avstämningar med Energiföretagens råd för produktion och marknad, värme och kyla.

Avtalsvillkor för fjärrkyla

Vi har även för avsikt att arbeta fram helt nya allmänna avtalsvillkor för fjärrkyla. Detta ligger dock som ett nästa steg i arbetet. Vi återkommer med information om tidplan längre fram.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se