Energimarknadsinspektionen har utfärdat nya fjärrkyleföreskrifter

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimarknadsinspektionen publicerade den 9 juni nya fjärrkyleföreskrifter. De innehåller närmare regler om bland annat mätning och faktureringsinformation utifrån den nya fjärrkylelag som trädde i kraft den 1 juni. Föreskrifterna är en del i genomförandet av EU:s energieffektiviserings- och förnybartdirektiv och träder i kraft den 1 juli.

En ny separat lagstiftning för fjärrkyleverksamhet infördes 1 juni

För den tidigare i princip oreglerade fjärrkyleverksamheten gäller sedan den 1 juni en ny lagstiftning som till stora delar liknar fjärrvärmelagen men är betydligt mer begränsad och till exempel inte omfattar regler om förhandling och medling som finns i fjärrvärmelagen. Observera att för att klassas som fjärrkyleverksamhet enligt fjärrkylelagen ska det avse ”distribution i rörledningar av kallvatten eller en annan bärare av värmeenergi för avkylning, om en obestämd grupp mottagare inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten”. Det innebär exempelvis att en fjärrkyleanläggning som endast avser leverans till en enda kund inte omfattas av definitionen av fjärrkyleverksamhet.

Kraven införs redan den 1 juli utan övergångsregler. Detta beror på att EU-kommissionen i början av april skickade ett så kallat motiverat yttrande till svenska regeringen om försenat genomförande av det reviderade energieffektiviseringsdirektivet och varnat för vite om ytterligare förseningar skulle uppstå.

Energimarknadsinspektionen har i sin konsekvensutredning uttalat att man avser att följa upp den nya föreskriften under nästa år då föreskrifterna avser en tidigare oreglerad marknad samt har tagits fram på kort tid. Man uttalar även att en egeninitierad tillsynsinsats från Energimarknadsinspektionens sida kommer som tidigast att ske under 2023.

Energimarknadsinspektionen ny tillsynsmyndighet för fjärrkyleverksamhet

Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet enligt den nya fjärrkylelagen (2022:332) har utfärdat föreskrifter (EIFS 2022:4) och allmänna råd om mätning och beräkning av bortförd värmeenergi, fakturering, och tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Föreskrifterna liknar till stora delar de nya fjärrvärmeföreskrifterna (EIFS 2022:3) som träder i kraft samtidigt, men är i några delar mer begränsade och till viss del anpassade till fjärrkylans tekniska förutsättningar. Föreskrifterna är indelade i sju kapitel som reglerar:

 • Allmänna bestämmelser och definitioner
 • Mätning och beräkning
 • Insamling av mätvärden
 • Information om mängden bortförd värmeenergi
 • Fakturering och faktureringsinformation
 • Tillgängliggörande av information för energitjänsteleverantörer
 • Information om energiprestanda och andelen förnybar energi i fjärrkylesystem

Sammanfattning av några av de nya krav som införs

 • Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en på företagets hemsida eller motsvarande. De värden som redovisas ska avse föregående kalenderår då dessa finns tillgängliga, dock senast från den 1 juli året efter.
 • Ett funktionskrav införs som innebär att fjärravläsning gäller som huvudkrav senast fr.o.m. 1 januari 2027. Undantagsmöjlighet från funktionskravet finns för byggnader som är av vikt för Sveriges säkerhet.
 • Insamling av mätvärden ska ske minst en gång per månad. Mätvärden ska tillhandahållas för fjärrkylekunden på ett tydligt och lättillgängligt sätt.
 • Fjärrkyleföretaget ska erbjuda fjärrkylekunden elektronisk faktura.
 • Fjärrkylekundens faktura ska bland annat innehålla uppgifter om debiteringsperioden och de mätvärden som faktureringen grundas på samt de gällande faktiska priser som fakturan grundas på.
 • Fjärrkylekundens faktura ska innehålla en tydlig anvisning om var fjärrkylekunden kan ta del av:
 1. den energimix, angivet i andelar, som använts vid framställningen av fjärrkyla i fjärrkyleföretagets fjärrkylesystem,
 2. sin normalårskorrigerade mängd bortförd värmeenergi i grafisk form för innevarande debiteringsperiod med en jämförelse med samma period föregående år,
 3. uppgifter om hur kunden kan lämna klagomål,
 4. information om ombudsmannatjänster eller annan tvistlösning,
 5. kontaktinformation till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara slutanvändarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi, och
 6. jämförelseprofiler.

Energiföretagen kommer under hösten att arbeta med frågan om allmänna avtalsvillkor för fjärrkyla och se över behovet av branschgemensamma riktlinjer kring bland annat beräkning av energiprestanda för fjärrkyla.

För mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:4) om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) finns att läsa här. De närmare motiveringarna till de nya föreskrifterna finns att läsa i Energimarknadsinspektionens konsekvensutredning som du hittar här.

Den nya fjärrkylelagen SFS 2022:332 finns att läsa här och fjärrkyleförordningen SFS 2022:335 här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se