Ny Ei-rapport utvärderar regeländringar för anvisade elavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under våren utvärderat de ändringar i lagstiftningen kring anvisade avtal som infördes 2017, bland annat ökade krav på information till anvisningskunder samt maximalt 14 dagars uppsägningstid. I regeringsuppdraget ingick också att ta fram ett förordningsförslag på prisreglering för att skydda särskilt utsatta kunder på elmarknaden.

Ei presenterade sin rapport den 13 juni. Myndigheten konstaterar att en prisreglering av anvisade avtal inte är möjlig, eftersom det strider mot EU-lagstiftning. I den delen har Ei, trots sitt uppdrag, därför inte lämnat in något förslag. Ei har emellertid gått längre än sitt utredningsuppdrag och pekat på åtgärder som myndigheten anser skulle kunna ha positiva effekter för såväl anvisade elanvändare som elmarknaden i stort.  

Studerat Norge och Finland

Rapporten belyser två modeller från våra nordiska grannländer Norge och Finland. I Norge prövas för närvarande ett upphandlingsförfarande för anvisade elavtal och i Finland gäller som huvudprincip ”inget avtal ingen el” i kombination med att man har en renodlad sistahandsleverantör.

Ei har inte haft utrymme att analysera modellerna närmare eller konsekvenser av att införa någon av dessa i Sverige. Det skulle få ske inom ramen för ett eventuellt nytt utredningsuppdrag. Ei anger också att en utgångspunkt för vidare utredning bör vara att analysera för- och nackdelar med att över huvud taget skydda inaktiva kunder från att bli utan el.

Mottagare av rapporten är Infrastrukturdepartementet och ännu finns ingen information om hur frågan ska hanteras vidare.

Rapporten finns att läsa på Ei:s webbplats

Definition av anvisat elhandelsföretag

Elanvändare som inte själva väljer elhandelsföretag och elavtal, eller vars elhandelsföretag går i konkurs eller förlorar sitt balansansvar, ska anvisas ett elhandelsföretag av sitt elnätsföretag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se