EU:s plan för minskat Ryssland-beroende presenterad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Som ett svar på EU-ledarnas uppmaning från toppmötet i mars, presenterade kommissionen igår sin REpowerEU-plan. Samtidigt presenterades ett meddelande om hur EU:s energimarknader kan optimeras.

Planen REpowerEU syftar till att bryta beroendet av ryska fossila bränslen och åtgärderna kan delas in under de fyra rubrikerna:

  • Energibesparingar
  • Diversifiering av energitillförseln
  • Ersätta fossila bränslen genom att accelerera Europas gröna omställning
  • Kombinera investeringar och reformer

Skärpt energieffektiviseringsmål liksom förnybartmål

Energibesparingar lyfts fram som det snabbaste och enklaste sättet att hantera rådande kris. Det mest handfasta förslaget är att skärpa energieffektiviseringsmålet i energieffektiviseringsdirektivet som nu förhandlas, från 9% till 13%. Härtill publicerades också ett meddelande med råd till hur medlemsstaterna kan driva energieffektiviseringsåtgärder.

Även det övergripande EU-målet i förnybartdirektivet skärps, från 40% till 45%. Detta ska sätta ramarna för andra, mindre handfasta, initiativ i form av strategier för sol och värmepumpar, mål för förnybar vätgasproduktion och import som ska ersätta gas. En sedan länge väntad delegerad akt som rättsligt definierar förnybar vätgas presenterades också. Vidare lade kommissionen fram en rekommendation till hur medlemsstaterna kan hantera komplexa och långsamma tillståndsprocesser, vilket ju är nationell kompetens och inte kan beslutas på EU-nivå.

Utöver dessa förslag rörande effektivisering och utveckling av förnybara alternativ ringade kommissionen även in diversifieringsåtgärder, såsom EU:s energiplattform, som på frivillig basis ska samordna gasinköp. Med tanke på de stora investeringsbehov som följer av den snabba omställningen behöver även EU:s återhämtningsplan, som lanserades i samband med coronapandemins utbrott, anpassas.

- Kommissionen har på kort tid levererat en uppsjö av förslag för att mildra konsekvenserna av Ukrainakriget och prisökningarna, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för EU-frågor på Energiföretagen. En strategi leder dock inte nödvändigtvis till konkreta, rättsligt bindande åtgärder, utan har ofta mera karaktären av diskussionsunderlag.

Sara Emanuelsson fortsätter:  

- Däremot får höjningarna av målen inom Fit for 55 direkta konsekvenser. Dels för förhandlingarna, som redan tidigare var väldigt komplexa, men också för utformningen av dessa lagstiftningar. En fråga är till exempel om EU verkligen har råd att välja bort bioenergin, som nu tycks vara miljöutskottets linje. 

Optimering av energimarknader

Kommissionen hade också fått i uppdrag av EU-ledarna att se över alternativ till hur energimarknaderna kan optimeras. Det har funnits ett stort tryck från södra EU att gå fram med interventioner, kanske framför allt i form av pristak på gasmarknaden. Kommissionen nöjer sig här med att resonera kring ytterligare kortsiktiga åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att mildra effekter av höga priser alternativt hantera avbrott i gasförsörjningen.

Inga kortsiktiga marknadsinterventioner föreslås alltså på EU-nivå. Däremot avser kommissionen enligt meddelandet påbörja en diskussion hur en optimerad elmarknad som är bättre på att hantera prisvolatilitet och ett mer volatilt produktionssystem, vilket antyder att det kan komma förslag till reviderad elmarknadslagsitftning under innevarande mandatperiod.

- Vi är nöjda med att det inte föreslås marknadsinterventioner på EU-nivå. Diskussionen om hur elmarknaden bör utvecklas på sikt för att bättre svara upp mot den snabba omställningen liknar den som sedan en tid tillbaka förts även i Sverige. Från Energiföretagens sida försöker vi formera oss för att kunna bidra till diskussionen både den nationella nivån och på EU-nivå, avslutar Sara Emanuelsson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

T.f. Enhetschef energipolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se