Riksdagsbeslut om ursprungsgarantier för värme, kyla och gas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagen beslutade den 18 maj om en ny lagstiftning för att möjliggöra utfärdande av ursprungsgarantier för produktion av även värme, kyla och gas. Den nya lagstiftningen är en del i Sveriges genomförande av EU:s reviderade förnybartdirektiv som beslutades 2018. Ikraftträdandedatum är ännu inte beslutat.

Riksdagsbeslutet den 18 maj innebär att lagen om ursprungsgarantier för el ändras till ”Lagen om ursprungsgarantier för energi”. Det innebär att även producenter av värme, kyla och gas ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på motsvarande sätt som i dag gäller för el. Till skillnad från el finns dock inga krav på att verifiera ursprungsmärkning av värme och kyla,  med ursprungsgarantier, gentemot kund. Det innebär att det är frivilligt för en producent av värme, kyla och gas att ansöka om ursprungsgarantier. Den nya lagstiftningen är en del i Sveriges genomförande av EU:s reviderade förnybart-direktiv som beslutades 2018. Något ikraftträdandedatum är dock ännu inte beslutat i avvaktan på färdigställande av en Europa-standard som ska klargöra de tekniska detaljreglerna för ursprungsgarantierna.

Energimyndigheten kommer utfärda närmare föreskrifter om ursprungsgarantierna

Utfärdande av ursprungsgarantier för gas, kyla och värme ska prövas av tillsynsmyndigheten Energimyndigheten efter en skriftlig ansökan av energiproducenten. Ursprungsgarantier för gas, kyla och värme ska på samma sätt som för el utfärdas om energin har mätts och rapporterats till tillsynsmyndigheten.

En ursprungsgaranti ska endast få utfärdas för el, gas, kyla eller värme som producerats i en anläggning med en viss lägsta effekt, utifrån de föreskrifter som regeringen eller Energimyndigheten bestämmer. Liksom för el ska det utfärdas en ursprungsgaranti per megawattimme värme, kyla eller gas. Lagstiftningen möjliggör utfärdande av ursprungsgarantier från alla energikällor, inte bara förnybara - som utgör minimikravet enligt EU:s förnybartdirektiv. Närmare föreskrifter om bland annat utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier beslutas av Energimyndigheten.

Den reviderade standarden EN 16325 blir tvingande att följa

Huvuddelen av de tekniska detaljreglerna kommer att regleras i en revidering av standarden EN 16325, där det pågått en revideringsprocess under ett par års tid. Till skillnad från tidigare blir det tvingande att följa standarden som innehåller krav på mätning, registrering, utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier. Energiföretagen följer detta standardiseringsarbete där värme och kyla blir nya avsnitt i standarden. Som läget ser ut nu väntas standarden vara färdigställd först i början av 2023. Detta innebär att den utvidgade svenska lagstiftningen i praktiken kommer att kunna träda ikraft först under 2023.

Du kan läsa mer om den nya lagen om ursprungsgarantier för energi i regeringens proposition Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (prop. 2021/22:147) här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se