Nytt elprisstöd - till hela Sverige

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022.

Vid en presskonferens igår presenterade energiminister Ebba Busch att regeringen beslutat om ett nytt elprisstöd som ska träffa alla hushåll i Sverige, även de elområde 1 och 2. Ett uppdrag har givits till Svenska kraftnät som ska återkomma med ett förslag och en ansökan till Energimarknadsinspektionen senast 30 januari.

Energiföretagen har inga synpunkter på utformningen som sådan, men konstaterar att de olika stöden blivit administrativt tungrodda och tidskrävande.

- Vi kan konstatera att elprisstödet, både det som gällde förra vintern och det som ska betalas ut nu i februari, varit resurs- och tidskrävande att administrera och betala ut. Vi håller därför fast vid vår uppmaning till regeringen att undersöka tillfälligt sänkt moms och skatt som en möjlighet framgent, säger Sara Emanuelsson, energipolitik chef.

Regeringen skriver idag följande i ett pressmeddelande:

Sedan tidigare har regeringen beslutat om ett elstöd till konsumenter som baseras på hushållens elkostnader under perioden oktober 2021–september 2022. Detta elstöd kommer endast att betalas ut till hushållen i södra och mellersta Sverige eftersom hushållen i norra Sverige har haft lägre kostnader för elen under nämnda period och därför inte har haft tillräckligt höga elkostnader för att få del av detta elstöd.

Regeringen konstaterar nu att elpriserna i hela Sverige har varit fortsatt höga under november och december, 2022. Samtidigt har hushållen under denna period en högre förbrukning främst på grund av uppvärmning av bostäder. Vidare har det varit relativt små skillnaderna i elpriset mellan södra och norra Sverige under dessa månader. Regeringen ser därför ett behov av att stödja hushållen i hela landet för de höga elpriserna under dessa månader.

Mot bakgrund av detta ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elstöd för ersättning av elkostnaderna under månaderna november och december 2022. Ansökan av elstödet ska avse ett stöd för hushållen i hela Sverige, vilket innebär att även hushållen i norra Sverige ska få del av stödet.

För att stödnivåerna inte ska skilja sig åt mellan det tidigare beslutade elstödet och det nya elstödet anser regeringen att referenspriset i den modell som Svenska kraftnät ansökte om den 27 oktober 2022 även bör vara ett referenspris för denna ansökan. Den ersättning som utgår till hushållen bör därför vara en ersättning för den förbrukning som har haft ett högre genomsnittligt elpris än referenspriset om 75 öre per kWh per elområde på spotmarknaden under november och december 2022.

För att hushålla med kapacitetsavgifterna (flaskhalsintäkterna) ska Svenska kraftnät ansöka om ett förbrukningstak som ett hushåll kan få elstöd för. Om Svenska Kraftnät finner det lämpligt och möjligt bör förbrukningstaket sättas på olika nivåer för att ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige som kräver mer förbrukning än i södra Sverige.

Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari. Därefter sker en oberoende prövning hos Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen godkänt förslaget går regeringen vidare och remitterar en förordning som bland annat reglerar hur utbetalningarna av stödet ska ske. Planeringen är att förordningen ska beslutas så snart som möjligt efter godkännande så att utbetalningarna kan ske under våren. 

Vidare till regeringen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

T.f. enhetschef energipolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se