Svenska kraftnät ska analysera civilplikt inom elförsörjningen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att analysera behovet av civilplikt inom elförsörjningen och lämna förslag på åtgärder. Exempelvis bör en sådan analys identifiera vilka personalkategorier som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Vi verkar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omedelbara närhet. Energisystemet kan vara ett högt prioriterat mål för militära angrepp vid en väpnad konflikt, vilket vi har sett flera exempel på i kriget i Ukraina.

– Ett långvarigt elavbrott får allvarliga konsekvenser för samhället. Därför är det av stor vikt alla aktörer som är en del av elförsörjningen har en krigsorganisation på plats och planering för att upprätthålla sin verksamhet vid höjd beredskap, säger Emma Johansson som är säkerhetsansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Fem punkter i analysen

Myndigheten ska särskilt analysera och redovisa:

  1. vilka personalbehov som är lämpliga att tillgodose genom civilplikt för att bidra till att trygga totalförsvarets behov av elförsörjning.
  2. åtgärder för att individer som redan har relevant kompetens ska kunna skrivas in för civilplikt inom verksamhetsområdet drift och underhåll för elproduktion och nätverksamhet, vilka kostnader och övriga konsekvenser som de föreslagna åtgärderna skulle innebära för berörda aktörer, samt hur föreslagna åtgärder kan finansieras.
  3. hur tillgången till dagens reparationsberedskap vid Svenska kraftnät påverkas vid höjd beredskap.
  4. tidigare erfarenheter av civilplikt inom drift och underhåll av elproduktion och nätverksamhet.
  5. åtgärder som redan har vidtagits av myndigheten.

I samspråk med andra berörda myndigheter

Svenska kraftnät har ansvar och mandat inom såväl elberedskap som totalförsvar. Genom detta uppdrag vill regeringen få en klarare bild av behov, förutsättningar och pågående arbete inom myndigheten kring civilplikt inom elförsörjningsområdet.

Inom uppdraget ska Svenska kraftnät ha dialog med Energimyndigheten, Strålsäkerhetmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt Försvarsmakten – och ta hänsyn till Försvarsberedningens arbete. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 29 mars 2024.

Läs regeringens uppdrag till Svenska kraftnät från 12 oktober 2023 här.

Läs nyhet på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se