Medlems- och serviceavgiften

Medlemskapet i Energiföretagen Sverige ger er tillgång till föreningens samlade påverkansarbete, omvärldsbevakning, expertkunskap, kompetensutvecklingsaktiviteter, kvalitetssäkringar och nätverk. Verksamheten baseras på medlems- och serviceavgifter som faktureras ert företag i december varje år.

Uttagningsfaktorerna och omräkningsfaktorn är oförändrade i förhållande till avgiftsåret 2018. Utgångspunkten är, i likhet med 2018, att den totala medlems- och serviceavgiften för 2019 ska bli ca 80 Mkr.
Beslutade Medlems- och serviceavgifter för 2019

Avgiftsmodellen har följande utgångspunkter:

  1. Avgifterna ska spegla nyttan för den enskilde medlemmen att vara medlem i Energiföretagen Sverige. Kansliet besitter en mycket bred kompetens inom olika områden som samtliga medlemmar har tillgång till.
  2. Den totala avgiften består av en grundavgift (20 kkr) per verksamhetsgren (dvs. för Elhandel, Fjärrvärme, Elnät respektive Elproduktion) och en rörlig avgift.
  3. Minimiavgiften är 50 kkr. Denna speglar i sig en minsta tänkt nytta med att vara medlem i Energiföretagen Sverige och kansliets omfattande service till medlemmarna.
  4. Avgiften baseras på levererad volym (GWh) för Elhandel och Fjärrvärme, nettoomsättning för Elnät och installerad effekt för Elproduktion.
  5. Avgifterna baseras i möjligaste mån på officiell statistik. Detta innebär att officiell statistik från Energimarknadsinspektionen används för Fjärrvärme och Elnät. För Elhandel resp. Elproduktion används statistik från medlemmarna liksom tidigare.

Har du frågor kring ditt medlemskap är du alltid välkommen att kontakta din regionchef. Vi hjälper dig gärna!

Mats Andersson Nord
Catherine Lillo Mitt
Efwa Nilsson Väst
Anders Karmehed Syd