”Vi tar nya tag i EBR-arbetet”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det är ett intensivt år i Energiföretagen Sveriges verksamhet inom elnätsteknik, i synnerhet inom EBR. Förra året tog EBR-kommittén ett initiativ att förnya och modernisera arbetets former och inriktning, och under 2018 håller kansliet på att tillsammans med medlemmarna verkställa förslagen. Förkortningen EBR har också fått en ny innebörd.

Förkortningen EBR, som tidigare stod för Elbyggnadsrationalisering, ska numera utläsas Elnätsbranschens riktlinjer istället. Det är ett registrerat varumärke.

EBR:s olika anvisningar är inriktade på hur elanläggningar inom elnätsbranschen ägs, byggs och drivs på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Namnbytet ändrar inte den inriktningen. Dessutom beslutade EBR-kommittén på sitt senaste möte den 18 april att uppdatera riktlinjerna för EBR-verksamheten. Tanken är att låta riktlinjerna vara ett verktyg som kansliet kvalitetssäkrar sina processer mot varje år.

EBR brett förankrat

EBR bygger på medlemsdeltagande där kvaliteten i arbetet är starkt beroende av att medlemsföretagens experter deltar i arbetet. En stark branschförankring borgar för kvalitet.

– Ett fokus just nu är att göra EBR mer relevant i sin tid och namnbytet är viktigt i det arbetet, säger Bosse Andreasson, elnätschef på Sundsvall Elnät och ordförande i EBR-kommittén. Det är också viktigt att EBR är behjälpliga i Energiföretagens hållbarhetsarbete. Nyckelorden för EBR är just säkerhet, hållbarhet och kvalitet.

Genom att arbetsmarknadens parter finns representerade i kommittén som träffas två gånger per år, säkerställs en bred förankring av arbetet. SEKO:s representant lyfte vid aprilmötet vikten av att även underentreprenörer som elnätsföretagen anlitar också känner till EBR:s metodanvisningar, så att installationsarbeten utförs på ett säkert sätt. Detta kan absolut bli bättre.

Röd tråd i energibranschens elnätstekniska arbete

Sedan Energiföretagen Sverige bildades 2016 har det aktualiserats hur branschens elnätstekniska arbete ska bedrivas och hållas samman innehållsmässigt så att framdriften säkerställs och rätt prioriteringar görs.

Sedan senhösten har kansliet arbetat med att knyta samman arbetssätten inom EBR och övriga kansliet (råd och arbetsgrupper). En hand har också sträckts ut till Energiforsks råd för elnät, vindkraft och solel för att stärka samverkan. Trevaren har tagits väl emot och målet är att i det kontinuerliga arbetet undvika dubbelarbete och samverka för att skapa bättre nytta. Ett exempel är att det går att arbeta med integrering av laddstationer i elnäten från både ett tekniskt, regelverksmässigt och forskningsinriktat perspektiv.

– I utvecklingen av samverkansarbetet behöver vi tänka på att det ska fungera stabilt och långsiktigt. Det är stora värden vi hanterar i det här sammanhanget, säger Henrik Wingfors, enhetschef för Energisystem hos Energiföretagen Sverige.

Energiforsk har en lite annan roll (och annan finansieringsmodell) än Energiföretagens verksamheter men intresset för elnätstekniska frågor är stort även där. Underhållsprogrammet är ett sådant exempel. Önskemålen har också handlat om att EBR-arbetet ska finna sin plats i den nya föreningen med kopplingar till rådet för Eldistribution och nätmarknad och rådet för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Dessutom att det tydliggörs hur EBR bidrar till föreningens visioner, mål och strategier. Detta är under utveckling.

Kopplingen har redan stärkts genom att representanter från EBR numera ingår i rådet för Eldistribution och nätmarknad med en stående punkt på agendan. Ett annat steg som tas i år är en integrerad omvärldsanalys där medlemmar i råd, arbetsgrupper och inom EBR svarar på samma enkät i syfte att identifiera och prioritera frågor som är angelägna att arbeta med under kommande år.

Digitalisering av EBR

Ingen har missat värdet av att kunna erbjuda kunderna digitala produkter i form av appar eller andra enklare sätt att tillgängliggöra information. Några steg har tagits inom EBR men fler behöver tas om innehållet ska nå ut till alla berörda. Under våren 2018 görs en förstudie för att identifiera vilka steg som bör tas och resultatet presenteras efter sommaren.

EBR Metod- och maskindagar

EBR Metod- och maskindagar är branschens största evenemang där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstationer. I lugn takt får besökaren under två dagar ta del av demonstrationer och själv ”känna på” det som visas. Över 1 200 personer är redan anmälda till EBR Metod- och maskindagar i Falun 22–25 maj.

Anmäl dig här