Webbsändning av remisseminarium Färdplan el den 30 augusti

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 30 augusti bjuder Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till ett remisseminarium för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”. Seminariet hålls i Stockholm och riktar sig framför allt till intressenter utanför Energiföretagen för att få med olika perspektiv i det fortsatta arbetet. Seminariet webbsänds också (länk nedan). Medlemsföretagen har fler möjligheter att bidra, bland annat planerar Energiföretagen ett webbinarium den 4 oktober för att diskutera färdplansförslaget.

Se webbsändningen här.

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjuder in till ett seminarium om Energiföretagens ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” den 30 augusti. Syftet är att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda. Det kommer också finnas möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter i efterhand.

För arbetet med att ta fram Färdplan el har forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) tagit fram en underlagsrapport ”Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag”. På seminariet presenteras rapporten med scenarier för elanvändningen 2045, tre olika fossilfria produktionsscenarier med behov av nätkapacitet, systemkostnader och klimatpåverkan. Därefter kommenterar olika samhällsaktörer rapporten och ger inspel till det fortsatta arbetet: Vad krävs för att vi ska kunna möta det fossilfria samhällets ökade efterfrågan på el med leveranssäker, konkurrenskraftig fossilfri el?

Efter seminariet ska Energiföretagen arbeta vidare med att ta fram den konkreta färdplanen som ska peka ut vägen för att möta behovet av el i det fossilfria samhället på ett konkurrenskraftigt, leveranssäkert och ekologiskt hållbart sätt. Färdplanen ska även innehålla åtaganden för branschen samt uppmaningar till politiken och andra intressenter.

Medlemsföretagen är viktiga i framtagandet av färdplanen och det kommer att finnas flera möjligheter att bidra. Den första möjligheten är ett webbinarium på förmiddagen den 4 oktober. Vid regionmötena senare i oktober kommer förslaget till färdplan också att presenteras med möjlighet till inspel från medlemsföretagen. Förslaget kommer också att skickas ut på remiss till alla medlemmar.

Program remisseminarium 30 augusti

Välkommen
Moderator Per Holm, Energiföretagen Sverige

Varför behövs en färdplan el?
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Presentation av ”Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag”
Forskare från NEPP presenterar rapportens olika delar. Publiken får också möjlighet att ställa frågor.

Kommentarer och medskick till Färdplan el
Martin Johansson Energimyndigheten,
Johanna Lakso Powercircle,
Hans Dahlin Sveriges Allmännytta,
Mats Nilsson Shadow Analysis AB,
Kristina Östman Naturskyddsföreningen,
Kjell Andersson Svebio,
Mattias Wondollek Svensk Vindenergi,
Maria Sandqvist Forum för smarta elnät,
Mikael Gustafsson Energieffektiviseringsföretagen,
Per Hermerén Jernkontoret,
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv och
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Avslutning
Pernilla Winnhed och Svante Axelsson

Tid och plats

Fredagen den 30 augusti 2019, 09:30-11:30, med efterföljande lunch
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Anmälan: Här kan du anmäla om du vill delta på plats. (uppdaterad länk). Vill du se seminariet på webben behövs ingen anmälan.

Bakgrund till färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Flera branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Flera av dessa lyfter fram elektrifiering som en viktig del för att bli fossilfri.

Det pågår dessutom en elektrifiering av fordonsflottan och etablering av nya elintensiva industrier, exempelvis datacenter, vilket medför att elanvändningen kommer öka kraftigt i framtiden om vi ska kunna nå klimatmålen. En ökad elanvändning tillsammans med ökad andel väderberoende elproduktion och samtidig utfasning av de sista fossila bränslena ställer stora krav på elsystemet inte minst avseende effektbalanseringen och kapaciteten i elnäten.

Energiföretagen Sveriges färdplan för fossilfri el kommer att peka ut hur branschen tillsammans med kunderna och andra aktörer kan möta behovet av el i det fossilfria samhället på ett konkurrenskraftigt, leveranssäkert och ekologiskt hållbart sätt. Färdplanen kommer också att innehålla åtaganden för branschen samt uppmaningar till politiken och andra intressenter.

Läs mer om Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter kan du kontakta Per Holm, projektledare för färdplansarbetet (se nedan).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se