EBR vill se utvecklad olycksrapportering – risker och fler deltagare

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Säkerheten i arbetet är mer i fokus än någonsin. Vid energibranschens möte med energiminister Anders Ygeman rådde enighet om att en bra rapportering av incidenter och olyckor är väldigt centralt för att arbeta förebyggande. EBR jobbar med detta och vill utvidga rapporteringen med riskobservationer och vill ha fler deltagande företag i rapporteringen.

Vid energibranschens möte med ministern i början av juni, där även facken och Elsäkerhetsverket var med framgick det tydligt att en bra rapportering av incidenter och olyckor behövs för att kunna bedriva ett förebyggande säkerhetsarbete. En rapport från Arbetsmiljöverket diskuterades som visade att samma slags händelser som leder till dödsfall fortfarande inträffar och att riskerna är väl kända. Det behövs tydligare arbetsmiljökriterier för branschen, menade Anders Ygeman.

EBR hos Energiföretagen Sverige har lång erfarenhet av säkerhetsarbete och utvecklar hela tiden konceptet. En viktig del i detta är att ta vara på erfarenheter genom att samla in information. Inom EBR finns en arbetsgrupp som studerar hur vi ska kunna få bättre kvalitet på informationen i de avvikelser som inrapporteras. Branschen ska kunna få en tydlig bild av incidenter och olyckor i branschen, och EBR vill gå steget längre:

Mörkertal finns – rapportera även risker

– Vi ser att inrapporteringen ökat de senaste åren och det är positivt, men jag tror att vi fortfarande har mörkertal. Så jag vill uppmana alla att rapportera in de incidenter och olyckor som inträffar. Även riskobservationer är viktiga att få in, både för att kunna åtgärda riskerna men även för att få en övergripande bild över de risker som observeras ute i fält, säger Per-Olov Engman, sakkunnig EBR hos Energiföretagen Sverige.

Inrapporteringen sker idag inom ENIA som är Energibranschens gemensamma system för rapportering av avvikelser. ENIA är en del av AFA-försäkringars så kallade IA-system. Detta system har utvecklats för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet och för att fånga upp förbättringsförslag.

– Det är bra om så många företag som möjligt ansluter sig till ENIA-systemet så att vi får ett så heltäckande underlag som möjligt för branschen. Företagen kan på det viset också jämföra sig med branschen som helhet och med stöd av EBR förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Utökad rapportering och fler deltagande företag ska hjälpa oss framåt i arbetet säger Per-Olov Engman.