Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2021 beslutade

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagen beslutade den 25 november att godkänna skatteförslagen i budgetpropositionen för 2021. Enligt Erik Thornström är beslutet om en biooljeskatt för uppvärmning en stor besvikelse. Den går stick i stäv med klimatmålen och kommer leda till att biooljorna blir ungefär dubbelt så dyra som fossil olja.

Utöver att godkänna skatteförslagen i budgetpropositionen för 2021, beslutade riksdagen också om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetramarna för statsbudgeten för kommande år.

- Införandet av en skattereduktion för grön teknik bidrar till mer långsiktiga förutsättningar för att stödja de villaägare som vill investera i laddstolpar, batterilager och solceller än de tidigare kortsiktiga statsbidragen. De nya energiskattereglerna för el för spårbunden trafik kan också bidra till att förenkla den administrativa hanteringen av energiskatten, men här återstår många tillämpningsproblem efter den reform som infördes 2018 som regeringen borde ta tag i, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen.

- Den stora skattebesvikelsen är beslutet om en biooljeskatt för uppvärmning till årsskiftet som går stick i stäv med klimatmålen och nu leder till att biooljorna blir ungefär dubbelt så dyra som fossil olja. Här behöver regeringen visa att man nu tar tag i frågan inför översynen av EU:s statsstödsregler och EU:s energilagstiftning under nästa år. Kortsiktigt behöver utformningen ses över med en beskattning utifrån energiinnehåll eftersom beskattningen som nu införs utifrån volym missgynnar biooljor jämfört med fossila oljor.

Nedan beskrivs övergripande de nya skatteregler som beslutats om energirelaterad beskattning.

Skattereduktion införs för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för installation av grön teknik införs fr.o.m. 1 januari 2021. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och ersätter investeringsstöden för solceller, lagring av egenproducerad elenergi och för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för installation av grön teknik utformas som ett system med en s.k. fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion, på ett likartat sätt som det nuvarande ROT-avdraget.

Skattereduktion för installation av grön teknik föreslås ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 50 000 kronor.

Höjd energiskatt på el för tillverkningsindustri och datorhallar m.m.

Energiskatten på el höjs från 0,5 öre till 0,6 öre per kilowattimme för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet samt för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar (t.ex. fastighetsägare med flera solcellsanläggningar på olika byggnader) )samt el som förbrukats som landström till skepp. Höjningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändrade energiskatteregler för el vid elförbrukning för spårbunden trafik

Ändrade regler införs om skattskyldighetens inträde för energiskatt på el, godkännande som frivilligt skattskyldig samt nedsättning av skatt på el som förbrukas vid spårbunden trafik där infrastrukturförvaltare respektive spårinnehavare ska anses förbruka den el som förbrukas inom förvaltat järnvägsnät respektive innehavd spåranläggning. Den el som förbrukats inom ramen för en grundläggande tjänst, tilläggstjänst eller extratjänst i ett järnvägsfordon som befinner sig i ett järnvägsnät ska dock anses förbrukad av den tjänsteleverantör som tillhandahöll elen. Ordningen ska gälla om den utpekade förbrukaren är skattskyldig som producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig.

Skyldigheten för den som är producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig att betala skatt för viss el, ska inte inträda vid överföring till ett järnvägsfordon om någon som är producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig ska anses förbruka elen.

Införsel av el till Sverige via Öresundsbrons i icke-koncessionspliktiga elnät ska heller inte innebära att den som för in elen blir skattskyldig. Ändringarna i lagen om skatt på energi träder i kraft den 1 januari 2021.

Energi- och koldioxidskatt införs på så kallade grödebaserade biooljor för uppvärmning

Full energi- och koldioxidskatt för så kallade grödebaserade biooljor som används för uppvärmning införs fr.o.m. den 1 januari 2021. RME är den av dessa biooljor som i dag är vanligast av de biooljor som blir skattepliktiga, en lista på vilka biooljor och KN-nummer som berörs finns här. Det innebär att grödebaserade biooljor får samma skattenivå som fossila bränslen. Skatten motiveras av att det tidigare statsstödsgodkännandet för skattebefrielse för animaliska och vegetabiliska fetter och oljor m.m. löper ut den 31 december 2020 och regeringen bedömt att det inte varit möjligt att få ett förnyat godkännande av EU-kommissionen, trots att ett sådant godkännande erhållits för motsvarande biodrivmedel för 2021.

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning och fortsatt skattebefrielse för biogas

Biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning befrias från energi- och koldioxidskatt fr.o.m. 2021. Befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol begränsas dock till att endast gälla för biogas eller biogasol som inte är framställd av livsmedels- eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt lagstiftningen om hållbarhetskriterier för flytande biobränslen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se